25 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29425

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARAÇ TANITIM NUMARASI

VE İMALATÇININ ZORUNLU LEVHALARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİ (AB/19/2011)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve İmalatçının Zorunlu Levhaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/19/2011)'ne aşağıdaki ek madde 1 ve geçici madde 1 ilave edilmiştir.

“Ulusal Tip Onayı Numarası Uygulaması

EK MADDE 1 – (1) MARTOY’un geçici 1 inci maddesi kapsamında tüm araç ulusal tip onayı alacak araçlara bu Yönetmeliğe göre ulusal tip onayı verilir veya 24/2/2001 tarihli ve 24328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (76/114/AT) göre alınmış tip onayı kabul edilir.

(2) Tüm araç ulusal tip onayı numarası, Ek-1’in Kısım 2’sinin 3 üncü maddesinde belirtildiği şekilde imalatçı zorunlu levhasına veya bu levhadan farklı ayrı bir levhaya yerleştirilir.”

“Ulusal Tip Onayı Numarası Uygulama Takvimi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ek madde 1’in hükümleri, ilk defa tip onayı alacak veya mevcut tip onaylı yeni imal edilecek araçlar için 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2012

28370

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/1/2014

28889