24 Temmuz 2015 Tarihli ve 29424 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7755   Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2015/7879   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2015/7915   Millî Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2015/7919   Ulus Tarihi Kent Merkezinde Yürütülen Yenileme Alanı Projesi (3. Etap) Kapsamında Bazı Taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7920   Ulus Tarihi Kent Merkezinde Yürütülen Yenileme Alanı Projesi (1. Etap) Kapsamında Bazı Taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7921   Ulus Tarihi Kent Merkezinde, Kentsel Sit Alanı Sınırları İçerisindeki 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Kapsamında Kalan Bazı Taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7923   Ulus Tarihi Kent Merkezinde Yürütülen Yenileme Alanı Projesi Kapsamında Kalan Kadastral 114 Ada, 1, 3, 21 ve 22 Numaralı Parseller ile Kadastral 97 Ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 Numaralı Parsellerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—  Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Büyükçaylı Mahallesinin Aynı İlin Ceylanpınar İlçesine Bağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Marmara Üniversitesi Genetik ve Metabolik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi İmmün Yetmezlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Türkiye-Almanya İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  TS 1445 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - Taşıma Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2015/5)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/81)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/82)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/84)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/35)

—  Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/33)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/7/2015 Tarihli ve 2015/60 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 13/7/2015 Tarihli ve E: 2015/21, K: 2015/67 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 13/7/2015 Tarihli ve E: 2014/88, K: 2015/68 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


24/7/2015 tarihli ve 29424 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ile Yüksek Planalma Kurulu Kararı yayımlanmıştır.