24 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29424

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2012/74)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/33)

MADDE 1 – 5/12/2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Çemen hariç olmak üzere, nem miktarı kütlece en çok %50,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(22) Tebliğ kapsamında yer alan emülsifiye et ürünlerinin üretiminde bileşen olarak bitkisel sıvıyağ kullanılabilir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.