16 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29418

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLARININ ELDE ETTİĞİ TİCARİ

İLETİŞİM GELİRLERİNİN DENETİMİ VE BU GELİRLER ÜZERİNDEN

ALINACAK ÜST KURUL PAYLARININ BEYAN VE ÖDENMESİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “20’sine” ibaresi “son gününe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Beyan ve Ödeme Aylarına Ait Tablo:

Ticari İletişim Gelirinin                                                                  Üst Kurul Payının

Elde Edildiği Ay:                 Beyan Edilecek Tarih:                       Ödeneceği Tarih:

Ocak                                    Şubat ayı sonuna kadar                     20 Nisan’a kadar

Şubat                                    Mart ayı sonuna kadar                       20 Mayıs’a kadar

Mart                                     Nisan ayı sonuna kadar                     20 Haziran’a kadar

Nisan                                   Mayıs ayı sonuna kadar                    20 Temmuz’a kadar

Mayıs                                   Haziran ayı sonuna kadar                  20 Ağustos’a kadar

Haziran                                Temmuz ayı sonuna kadar                 20 Eylül’e kadar

Temmuz                               Ağustos ayı sonuna kadar                 20 Ekim’e kadar

Ağustos                               Eylül ayı sonuna kadar                      20 Kasım’a kadar

Eylül                                    Ekim ayı sonuna kadar                      20 Aralık’a kadar

Ekim                                    Kasım ayı sonuna kadar                    20 Ocak’a kadar

Kasım                                   Aralık ayı sonuna kadar                    20 Şubat’a kadar

Aralık                                   Ocak ayı sonuna kadar                      20 Mart’a kadar”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Beyannamenin kanuni süresinden sonraki ilk otuz gün içinde verilmesi hâlinde bu fıkrada belirlenen ceza tutarı 1/10 oranında, devam eden otuz gün içinde verilmesi hâlinde ceza tutarı 1/5 oranında, devam eden günlerde verilmesi hâlinde ise ceza tutarı tam olarak uygulanır.”

“(2) Beyanname vermeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara 30 gün içerisinde beyannamelerini göndermeleri ile tahakkuk eden ticari iletişim gelirleri Üst kurul payının ödenmesi bir yazı ile bildirilir. Beyannamesini göndermeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların hesapları Üst Kurulun bildirimi üzerine Maliye Bakanlığınca incelemeye alınır. Bu suretle bulunacak matraha göre hesaplanan ticari iletişim gelirleri Üst kurul payı ve faizi bu Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu fıkra uyarınca Üst Kurulun medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan bilgi ve belge talebi, 10 uncu maddede düzenlenen yeminli mali müşavirler aracılığıyla istenen tasdik raporları ile Vergi Dairesi onaylı bilanço ve gelir tablolarını kapsar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 “(1) Medya hizmet sağlayıcıları, ticari iletişim gelirlerinin ve buna isabet eden Üst Kurul paylarının Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun ve doğru bir şekilde beyan edilip edilmediğinin denetimi ve kontrolü amacıyla 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri çerçevesinde yılda en az bir defa yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenlettirerek ait olduğu yılı takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar Üst Kurula gönderir. Lisans tipleri veya beyan edilen yıllık ticari iletişim geliri büyüklüğü dikkate alınarak medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarından, yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenletme zorunluluğu bulunmayanları belirlemeye Üst Kurul yetkilidir. Yeminli mali müşavir raporu düzenlettirme zorunluluğu bulunmayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşları her yıla ait bilanço ve gelir tablolarını mükellefi oldukları vergi dairelerinden tasdik ettirerek takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar Üst Kurula gönderir.”

(4) İstenilen tasdik raporlarının birinci fıkrada belirtilen sürede gönderilmemesi halinde medya hizmet sağlayıcı kuruluş uyarılır ve onbeş günlük süre verilir. Bu süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen kuruluş hakkında 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır ve kuruluş hesaplarının denetlenmesi Maliye Bakanlığından talep edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde 1 eklenmiştir.

İlk defa yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenleme zorunluluğu getirilen medya hizmet sağlayıcıları için uygulama başlangıcı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri çerçevesinde yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenleme zorunluluğu getirilen medya hizmet sağlayıcıları için, 10 uncu maddenin birinci fıkrası hükmü 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/8/2011

28037

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/2/2013

28547

2-

12/12/2013

28849