16 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29418

YÖNETMELİK

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU PERSONELİ

SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Kurul personelinin açıktan ve naklen atanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

(2) Haklarında özel düzenlemeler bulunan personele ilişkin hükümler saklıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, 

b) Başkan: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanını,

c) Başkanlık: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığını,

ç) Genel Sekreter: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterini,

d) Genel Sekreterlik: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğini,

e) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,

f) Kurul personeli: Kurulda görev yapan hâkim ve savcı sınıfı dışındaki naklen veya açıktan atanan personeli,

g) Merkezi sınav: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan sınavı,

ğ) Sınav komisyonu: Sınavlara ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Başkan tarafından görevlendirilen hâkim sınıfından üç asıl ve üç yedek üyeyi,

h) Sözlü sınav: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile genel kültür bilgisinin ölçülmesini ve bir konuyu kavrama ve ifade etme yeteneğinin değerlendirilmesini,

ı) Uygulama sınavı: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki becerinin değerlendirilmesini,

i) Yarışma sınavı: Sözlü ve gerektiğinde uygulama sınavından oluşan giriş sınavını,

j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanmaya İlişkin Şartlar

Genel şartlar

MADDE 4 – (1) Kurulda Devlet memuru olabilmek için;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak,

c) Merkezi sınava girmiş ve geçerliliği devam eden puanı bulunmak,

gerekir.

Özel şartlar

MADDE 5 – (1) Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre aşağıdaki şartlar aranır:

a) Avukat kadrolarına atanabilmek için avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Mühendis, istatistikçi ve psikolog kadrolarına atanabilmek için fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Mütercim kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) YDS’den en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Elektronik, elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, mekatronik, bilgisayar, bilişim sistemleri, yazılım, endüstri, kontrol ve sistem mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

2) Sınav ilanında belirtilecek; programlama dillerini veya veri tabanı yönetim sistemlerini veya bilişim ağları teknolojilerini veya işletim sistemlerini bildiğini belgelemek,

3) YDS’de en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte/yüksekokullardan mezun olmak ya da diğer fakülte/yüksekokullardan mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar programcısı sertifikasına veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan ya da yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) Sınav ilanında belirtilecek programlama dilini veya dillerini bilmek,

3) YDS’den en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek,

e) Tekniker kadrolarına atanabilmek için yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

g) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Hizmetin özelliğine göre sınav ilanında belirtilecek sınıfta sürücü belgesine sahip olmak,

h) Sekreter, dağıtıcı ve hizmetli kadrosuna atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

gerekir.

(2) Mali hizmetler uzmanlığı ve mali hizmetler uzman yardımcılığı kadrolarına, 6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca atama yapılır.

(3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile şoför kadroları için uygulama ve sözlü, diğer kadrolar için ise sözlü ve gerektiğinde uygulama sınavı yapılır.

(4) Hizmetli ve şoför kadroları için merkezi sınavdan en az 60 puan, diğer kadrolar için ise merkezi sınavdan en az 70 puan alınması şarttır.

(5) Kurul personeli olarak atanacaklar hakkında yapılacak arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar

Kadroların belirlenmesi ve sınav ilanı

MADDE 6 – (1) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Genel Sekreterliğin önerisi üzerine Başkan tarafından belirlenir. 

(2) Sınav, başvuru süresi başlamadan en az onbeş gün önce olmak üzere Genel Sekreterlikçe Kurulun internet sitesinde ve ülke çapında baskı sayısı yüksek gazetelerden biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile ilan edilir. Bu ilanda;

a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı,

b) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Adaylarda aranacak şartlar,

d) Sınavın yeri ve zamanı,

e) Sınavın şekli,

gösterilir.

Başvuru ve başvuruların incelenmesi

MADDE 7 – (1) Adaylar sınav ilanında belirlenecek usul ve esaslara göre başvurularını yapar.

(2) Başvurular ilanda belirtilmesi durumunda elektronik ortamda da yapılabilir.

(3) Başvurular komisyonca incelenir. Başvurusu uygun görülmeyenlere ilişkin karar ilgilisine yazılı olarak bildirilir.

Sınav komisyonu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Komisyon, Başkan tarafından görevlendirilecek Genel Sekreter veya Genel Sekreter yardımcısının başkanlığında, hâkim sınıfından toplam üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Uygulama ve sözlü sınavlarına ilişkin her türlü işlem komisyonca yürütülerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılması Başkana teklif olarak sunulur.

(3) Atama yapılacak kadronun teknik bilgi veya uzmanlık gerektirmesi halinde, komisyon üyelerine yardımcı olmak amacıyla konusunda uzman görevliler komisyona çağrılabilir. Bu şekilde çağrılıp bilgisine başvurulan uzmanın oy hakkı bulunmaz.

(4) Komisyonun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Yarışma sınavı

MADDE 9 – (1) Yarışma sınavı, sözlü ve gerektiğinde uygulama sınavından oluşur.   Yarışma sınavına merkezi sınavdan alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılır.  Yarışma sınavına katılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava davet edilir.

(2) Uygulama sınavı yapılan kadrolarda, uygulama sınavından sonra sözlü sınav yapılır. Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü sözlü sınava çağrılır.

Uygulama sınavı

MADDE 10 – (1) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları için yapılacak uygulama sınavında;

a) Komisyonca belirlenen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazılması şarttır.

b) Doğru kelime sayısının belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulur.

c) Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle yapılacak hesaplamaya göre belirlenir.

(2) Şoför kadroları için yapılacak uygulama sınavı, araç başında ve kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılır.

(3) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki beceriye ilişkin konulardan uygulama sınavı yapılabilir.

(4) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları hariç diğer kadrolar için yapılacak uygulama sınavında en az 70 puan alınması şarttır.

(5) Uygulama sınavı bitirildikten sonra komisyon üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları EK-2’de yer alan birleştirme tutanağında gösterilir.

(6) Uygulama sınav sonuçları EK-3’te yer alan nihai başarı listesinin ilgili hanesine işlenir.

Sözlü sınav 

MADDE 11 – (1) Sözlü sınav;

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

c) Genel kültür 20,

ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

(2) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

a) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmenliği kadrolarına atanacaklara genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,

b) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacak olduğu kadronun gerektirdiği teknik bilgiye,

ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

(3) Yapılan değerlendirme, komisyon üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı EK-1’de yer alan aday değerlendirme formuna işlenir.

(4) Sözlü sınav bitirildikten sonra komisyon üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları EK-2’de yer alan birleştirme tutanağında gösterilir.

(5) İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

(6) Sözlü sınav sonuçları EK-3’te yer alan nihai başarı listesinin ilgili hanesine işlenir.

Değerlendirme

MADDE 12 – (1) Değerlendirme; uygulama sınavı yapılmayan kadrolar için adayların merkezi sınavdan aldıkları puanın % 60’ı, sözlü sınavından aldıkları puanların % 40’ı; uygulama sınavı yapılan kadrolar için ise merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle yapılır.

Nihai başarı listesi ve ilânı

MADDE 13 – (1) Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı listesi düzenlenir ve sınavın bitimini takip eden on gün içinde Kurulun internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçları, başarılı olan adaylara yazılı olarak da bildirilir.

(2) Belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı,  uygulama sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(3) Sınavı kazananlara, atamada istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Genel Sekreterliğe başvurmaları gerektiği tebliğ edilir. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Nihai başarı listesine itiraz

MADDE 14 – (1) Adaylar nihai başarı listesine 13 üncü maddeye göre yapılacak olan ilân tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar komisyon tarafından on gün içinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 15 – (1) Sınav belgelerinin saklanması ve imhası  16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavı Kazananların Atanması

Atama sırasında istenilecek belgeler

MADDE 16 – (1) Atanmaya hak kazananların;

a) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Genel Sekreterlikçe ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneğini,

b) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya Genel Sekreterlikçe onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya Genel Sekreterlikçe onaylı örneğini,

c) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına, adli sicil ve erkek adaylar yönünden askerlik bakımından sakıncasının bulunmadığına dair yazılı beyanını,

ç) Altı adet vesikalık fotoğrafını,

d) Mal bildirim beyanını,

e) Sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Komisyonca onaylı örneğini,

vermeleri gerekir.

Atama

MADDE 17 – (1) Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır.

(2) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmaz. Bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilir ve ilgililer hakkında ayrıca genel hükümlere göre işlem yapılır.

(3) Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilebilir.

(4) Ataması yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir. Ataması iptal edilenlerin yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Naklen, Açıktan Yeniden, Mazerete Dayalı ve Hizmet Gereği Atama

Naklen ve açıktan yeniden atama

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara başka kurumlardan naklen veya açıktan yeniden atanabilmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartların taşınması gerekir.

(2) Naklen atanabilmek için ayrıca muvafakat alınmış olması şartı aranır.

Mazerete dayalı naklen atamalar

MADDE 19 – (1) Kurul personeli; sağlık, eş durumu, can güvenliği ve engellilik durumu nedenleriyle, taleplerinin bulunması halinde, Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın uygun görmesi üzerine, mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlığınca Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanabilirler.

(2) Mazerete dayalı atanma talepleri hakkında 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Hizmet gereği atama

MADDE 20 – (1) Kurul personelinden;

a) Hizmetine ihtiyaç duyulmayanlar,

b) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucunda Kurulda kalmasının uygun olmadığı saptananlar,

c) Hizmetinden verim alınamaması veya hizmetin gereklerine aykırı tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle Kurulda kalması uygun görülmeyenler,

Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın uygun görmesi üzerine, mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlığınca Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

Ekler için tıklayınız