16 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29418

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH            :  14/7/2015

KARAR NO    :  2015/ÖİB-K-56

KONU              :  Taşınmaz Satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’nin 10/6/2015 tarih ve 381 sayılı yazısına istinaden,

İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca “Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 2 parselde kayıtlı 671,00. m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Barış TOPRAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde 466.000- (dörtyüzaltmışaltıbin) TL  bedelle satılmasına,

Barış TOPRAK’ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek ikinci teklifi veren Özkan ZENGİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde 465.000- (dörtyüzaltmışbeşbin) TL bedelle satılmasına,

Özkan ZENGİN’in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek İhale Şartnamesi çerçevesinde  ihalenin iptal edilmesine’’ şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.