16 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29418

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH             :   14/7/2015

KARAR NO    :  2015/ÖİB-K-54

KONU              :  Taşınmaz Satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’nin 10/6/2015 tarih ve 381 sayılı yazısına istinaden,

İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca “Eskişehir   ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7947 ada 1 parselde kayıtlı 1.146,00 m2 taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Ayhan SÜLÜK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde 1.155.000- (birmilyonyüzellibeşbin) TL  bedelle satılmasına,

Ayhan SÜLÜK’ün satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek ikinci teklifi veren Yasin YİGİT’e İhale Şartnamesi çerçevesinde 1.145.000.-(birmilyonyüzkırkbeşbin) TL bedelle satılmasına,

Yasin YİGİT’in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek üçüncü teklifi veren  Özateş İletişim Telekom Malz. ve Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’e İhale Şartnamesi çerçevesinde 1.135.000.- (birmilyonyüzotuzbeşbin) TL bedelle satılmasına,

Özateş İletişim Telekom Malz. ve Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek İhale Şartnamesi çerçevesinde ihalenin iptal edilmesine’’ şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.