16 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29418

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   6/7/2015

Karar No    :   2015/57

Konu           :   ADÜAŞ’a ait Taşınmazın Satışı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare )’nın 2/4/2015 tarih ve 2087 sayılı yazısına istinaden;

İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca, “Konya İli Meram İlçesi, Abdurreşit köyü, 230-231 parsellerde kayıtlı 73.625,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye 2.300.000 (ikimilyonüçyüzbin)TL bedelle satılmasına,  

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmazın ikinci en yüksek teklifi veren HEK-TUR Hekimoğlu Turizm Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde 2.290.000 (ikimilyonikiyüzdoksanbin) TL bedelle satılmasına,

HEK-TUR Hekimoğlu Turizm Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine” dair verilen  kararın onaylanmasına,

İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.