16 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29418

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   6/7/2015

Karar No    :   2015/56

Konu           :   Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Elazığ-Korucu

                         Köyünde Bulunan Taşınmazın Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 22/5/2015 tarih ve 3207 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Elazığ ili, Merkez ilçesi, Korucu Köyü, (eski 2567 parsel) 2891-2892 parsellerdeki toplam 395.552,40 m2 (bir bütün halinde) taşınmazın “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen 4046 sayılı Kanun, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca:

Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın, 2.850.000 (İkimilyonsekizyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ali BAŞBUĞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali BAŞBUĞ’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.800.000 (İkimilyonsekizyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ergünler Tarım ve Petrol Ürünleri Dayanıklı Tüketim Malları Nakliye Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ergünler Tarım ve Petrol Ürünleri Dayanıklı Tüketim Malları Nakliye Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline dair verilen kararın onaylanmasına,

Bu Karar çerçevesinde sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.