16 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29418

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan, enstitüde eğitim programı bulunan akademik birimleri,

ç) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Anabilim dalında lisansüstü programlarda fiilen görev yapan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim Dalı Başkanı: Üniversitenin anabilim dalı başkanını,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlisini,

f) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

g) Enstitü: Üniversiteye bağlı fen bilimleri, sosyal bilimler ve Türkiye’de yaşayan diller enstitüsünü,

ğ) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ilgili enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

i) Kredi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemi ya da AKTS ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesini,

j) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim için enstitüye kayıtlı yüksek lisans, sanatta yeterlik veya doktora öğrencisini,

l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde, hazırladıkları bilimsel bir konunun, incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulan ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

m) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Yüksek lisans veya doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

o) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

p) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

r) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

s) Yarıyıl: İlgili eğitim-öğretim döneminin başladığı günden bir sonraki yarıyılın başladığı güne kadar geçen süreyi,

ş) Yeterlik Sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasını sağlayan sınavını,

t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans eğitim programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Adayların, ALES den başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. Yüksek lisans programına başvuruda bulunabilmek için belirlenen ALES puanının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara öğrenci kabulünde ALES e girmiş olma koşulu aranmaz.

c) Adayın başarılı sayılabilmesi için ALES (taban 55) puanının % 50 si, yüksek lisans başvurularında lisans not ortalamasının, doktora başvurularında ise yüksek lisans not ortalamasının esas alınması, 100 lük not sisteminde- taban puan 60 olmak üzere akademik başarı not ortalamasının % 15’i, yabancı dil puanının  % 15’i esas alınır. Diğer % 20’lik kısma ise anabilim /anasanat dalları karar verir. İlgili anabilim dalı/sanat dalı diğer % 20 lik kısmı akademik not ortalaması, ALES ve yabancı dil puanına dağıtabileceği gibi mülakat, bilim sınavı, niyet mektubu şeklinde de değerlendirebilir. Nihai değerlendirmede ortaya çıkabilecek eşitlik durumunda öncelikli olarak ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda mülakat not üstünlüğü esas alınır.

ç) Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. Bu hesaplamalar sonrasında 55 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilir. Bilim sınavı enstitü yönetim kurulu kararına göre yazılı, sözlü veya her ikisinden de yapılır.

d) Anabilim dalları başvuru kabulünde alan sınırlaması getirebilir. Anabilim dalları taban puanların ALES ve yabancı dil çerçeve yönetmeliğe aykırı olmayacak şekilde yükseltilmesine karar verebilirler.

e) Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(2) Yüksek lisans eğitim programlarına yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Lisans diplomasına sahip olmak, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde,  ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen kontenjan dâhilinde ve bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilir.

b) Adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları lisans diplomalarına ilişkin denklik belgesinin aslını veya enstitü tarafından onaylı suretini, eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans programları için lisansüstü programlarını izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerine dair Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş kurumlardan alınmış belgenin veya Üniversite tarafından görevlendirilecek Türk Dili ve Edebiyatı alanında üç uzmandan oluşan komisyon tarafından yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olduklarını gösteren belgenin aslı veya bilgisayar çıktısını, eğitim dili Türkçe dışında olan yüksek lisans programları için ilgili dili lisansüstü programları izleyebilecek düzeyde bildiklerine dair Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş kurumlardan alınmış belgenin veya Üniversite tarafından görevlendirilecek ilgili alanda üç uzmandan oluşan komisyon tarafından yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olduklarını gösteren belgenin aslı veya bilgisayar çıktısını, diploma ve not dökümlerinin aslını ve onaylı Türkçe tercümesini enstitüye ibraz etmeleri gerekir.

c) Adayların başarı notları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara göre hesaplanır.

ç) Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

Doktora programlarına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ile fen fakültesi mezunlarının ise lisans veya yüksek lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) ÜDS, KPDS veya YDS den en az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen herhangi bir yabancı dil sınavından en az bu puanlara eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bu asgari puanlar başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.

c) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; adayın yüksek lisans not ortalaması 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Doktora programına başvuruda bulunabilmek için yüksek lisans not ortalamasının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir.

ç) Doktora programına başvuranların, ALES den başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. ALES için belirlenen taban puan Senato tarafından yükseltilebilir. Ancak, Üniversitede tezli yüksek lisans eğitimine başlayıp eğitimini başarı ile tamamladıktan sonra, en fazla bir yarıyıl ara vererek Üniversitede doktora eğitimine başlayacak olanlarda yeniden ALES e girme şartı aranmaz.

d) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara öğrenci kabulünde ALES e girmiş olma koşulu aranmaz.

e) Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının % 50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i, yabancı dil puanının % 15’i ve bilim mülakat sınavının % 20'sinin toplamının en az 65 olması gerekir. Ancak, adayın bilim mülakat sınavından en az 70 puan almış olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 70 ten daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

f) Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(2) Doktora programlarına yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans diplomasına sahip olmak, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen kontenjan dâhilinde ve bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilir.

b) Yabancı uyruklu adayların, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS, KPDS veya YDS'den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanlara eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bu asgari puanlar başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.

c) Adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları yüksek lisans diplomalarına ilişkin denklik belgesinin aslını veya enstitüce onaylı suretini, eğitim dili Türkçe olan doktora programları için lisansüstü programları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerine dair Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş kurumlardan alınmış belgenin veya Üniversite tarafından görevlendirilecek Türk Dili ve Edebiyatı alanında üç uzmandan oluşan komisyon tarafından yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olduklarını gösteren belgenin aslı veya bilgisayar çıktısını, eğitim dili Türkçe dışında olan doktora programları için ilgili dili lisansüstü programları izleyebilecek düzeyde bildiklerine dair Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş kurumlardan alınmış belgenin veya Üniversite tarafından görevlendirilecek ilgili alanda üç uzmandan oluşan komisyon tarafından yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olduklarını gösteren belgenin aslı veya bilgisayar çıktısını, diploma ve not dökümlerinin aslını ve onaylı Türkçe tercümesini enstitüye ibraz etmeleri gerekir.

ç) Adayların başarı notları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara göre hesaplanır.

d) Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

Sanatta yeterlik eğitim programlarına öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Sanatta yeterlik eğitim programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların; yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvarlar haricinde yüksek lisans diploması ile başvuranların ALES’in sözel kısmından 55 puana sahip olmaları gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasına, bu koşullara ek olarak, doktora programına öğrenci kabulündeki esaslara uygun olarak öğrenci alınır.

b) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adaylar, başvurdukları programların öğrenci kabul şartlarını yerine getirmeleri ve eğitim-öğretim faaliyetlerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini belgelemeleri durumunda, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü eğitim programlarına kabul edilir.

c) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme, diplomaların verilmesi ve bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamaları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

ç) Enstitüler; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli şartları ve belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilanlar, öğrenci almak üzere yılda iki kez verilebilir.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul için, adayın yüksek lisans veya doktora programını kazanmış olması gerekir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen adaylar için, programın başladığı ilk hafta içinde ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir danışman atanır.

(3) Bilimsel hazırlık programı, her yarıyıl en az 10 kredilik dersten oluşur. Bu dersler anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne önerilir. Her öğrenciye uygulanacak bilimsel hazırlık programı dersleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma şartları, kayıt silme gibi hususlar, yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır. Ancak, birinci yarıyılın sonunda başarısız olunan dersler için ikinci yarıyılın sonunda tekrar sınav yapılır. İkinci yarıyılda başarısız olunan dersler için ayrıca sınav yapılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programında ders tekrarı yapılmaz. Bilimsel hazırlık programı sonunda başarısız olan öğrencinin lisansüstü kaydı silinir. Bu programda geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılmaz. Programda geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık programı çerçevesinde alınması öngörülen dersler, adayın daha önce almadığı lisans veya lisansüstü dersler arasından içerikleri de dikkate alınarak seçilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabulü için, başvuru tarihine kadar almış olduğu derslerin ağırlıklı not ortalamasının; yüksek lisans için 70 (CC), doktora için 75 (CB) veya daha yüksek olması gerekir. Ayrıca, öğrencinin ilgili enstitünün giriş koşullarının tamamını sağlamış olması gerekir. Doktora programlarına yatay geçiş yapabilmek için adayın halihazırda kayıtlı olduğu programda aynı alanda veya farklı alanlarda aldığı tüm dersleri geçerek başarı ile tamamlamış ve üniversitemiz lisansüstü yönetmeliğinde yer alan doktora giriş şartlarını taşıyor olması gerekir.

(2) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu dersleri, içeriklerini ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek yarıyılın başlama tarihinden en az onbeş gün önce ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Başvuru belgeleri, enstitü müdürlüğü tarafından ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlığına gönderilerek görüş istenir. Bu görüş enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

(3) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin süresi; lisansüstü programa kayıt tarihinden başlamak üzere, öğrenimine kaldığı dönemden itibaren devam edecek şekilde hesaplanır.

(4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce almış olduğu lisansüstü derslerin hangilerini ve en fazla kaç krediyi zorunlu ders yüküne saydırabileceği, ilaveten kaç kredilik ders alması gerektiği ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Öğrencinin eksik kalan kredisi kayıtlı olduğu enstitüde ders alma süresi içerisinde tamamlanır.

(5) Hâlihazırda kayıtlı olduğu alandan Üniversite bünyesindeki farklı bir doktora programına başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisiyle bilimsel hazırlık sürecine tabi tutulabilir.

Lisansüstü programlarına kayıt

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik sınavını kazanan adayların listesi ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Kayıt ve kabul şartları, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim harcını yatırdıktan sonra, danışmanına ve anabilim dalı başkanına ders kayıt formunu onaylatıp öğrenci işleri daire başkanlığı öğrenci otomasyon sistemine giriş yaparak ders kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi bizzat öğrenci tarafından yapılır. Ders kaydı süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt süresi bitiminden itibaren en geç üç iş günü içinde mazeretini belgelendirmek kaydıyla enstitüye başvurur. Sağlıkla ilgili mazeretlerin, herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporuyla belgelendirilmesi ve bu raporun enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi gerekir. Mazereti uygun görülen öğrencilere ders kaydı yenileme hakkı verilir. Mazereti uygun görülmeyen öğrenciler, o yarıyılda ders kaydını yenileyemez, derslere ve seminerlere giremez ve bu süre öğrencilik süresinden sayılır.

(3) Danışman, her yarıyıl başında lisansüstü öğrencilerle birlikte enstitüde açılan dersler içerisinden öğrencinin alacağı dersleri belirler, ders kayıt formuna ve öğrenci işleri daire başkanlığı otomasyon sistemine giriş yaparak enstitüye bildirir. Öğrenci, yarıyıl başladıktan sonra en geç iki hafta içerisinde o yarıyıl programda açık olan başka dersleri kredi sınırını aşmamak koşuluyla alabilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Bu değişiklik, ancak anılan süre içinde danışmanın, anabilim dalı başkanının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.

(4) Enstitüye kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen, kaydını yaptırmayan öğrencinin öğrencilik hakları düşer. Hakkını kaybeden öğrencinin yerine bir defaya mahsus olmak üzere sıralama listesine göre öğrenci alınabilir. Konuyla ilgili işlemler enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu işlemler yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

Kayıt dondurma

MADDE 11 – (1) Enstitü yönetim kurulu, öğretimi devamlı etkileyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı, lisansüstü programlara devam edemeyen öğrencilerin öğrenim sürelerini, en fazla iki yarıyıla kadar, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınmak koşuluyla dondurabilir. Zorunlu askerlik bu sürenin dışındadır. Kayıt dondurma süresi, toplam eğitim süresine dâhil edilmez. Kayıt dondurma nedenleri şunlardır:

a) Süreli olarak yurt içi veya yurt dışında yapılacak öğrenim veya görevlendirmeler.

b) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının kapsamı ve süresi

MADDE 12 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim; yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bunlardan;

a) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz. Bu programların amacı ve kapsamı aşağıda gösterilmiştir:

1) Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanların, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yönelik azami üç yıllık bir programdır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenci ile ilgili kararlar danışman önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir.

2) Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlara, mesleki konularda derinlik kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermeye yönelik azami üç yıllık bir programdır.

b) Doktora programı; yüksek lisansa dayalı, öğrencilere bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaya yönelik azami altı yıllık bir programdır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenci ile ilgili kararlar danışman önerisi, anabilim dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla alınır.

c) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisansa dayalı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve beceriye sahip olmayı amaçlayan azami altı yıllık bir programdır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenci ile ilgili kararlar danışman önerisi, anabilim dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla alınır.

(2) Lisansüstü öğretimde süreler güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yarıyıl esasına göre düzenlenir. Her yarıyıl, en az ondört haftadır. Yarıyıl süresi enstitülerin ilgili kurullarınca uzatılabilir.

Derse devam ve yoklamalar

MADDE 13 – (1) Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı, teorik derslerin %30 unu ve uygulamaların %20 sini aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılır ve sınavlara alınmaz. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınavlara giremez. Ancak, sağlık durumlarının düzeldiğini yeni bir sağlık raporuyla belgelemeleri halinde derslere ve sınavlara alınırlar.

(2) Devam yoklamaları, enstitü müdürlüğünce belirlenen yöntemlere göre, dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Devam çizelgeleri, dönem sonunda not çizelgeleri ve sınav evrakları ile birlikte enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

Ders tekrarı

MADDE 14 – (1) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmek zorunda değildir; ancak ara sınava katılmak zorundadır.

(2) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları hâlde başarısız olan öğrenciler, uygulamalara ve ara sınavlara katılmak zorundadır.

(3) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve ara sınava katılmak zorundadır.

(4) Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvurur. Başvurunun uygun görülmesi halinde, öğrenci dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam ve diğer koşulları yeniden yerine getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapacakları başvurular dikkate alınmaz.

(5) Devamsızlık ve/veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanması gereken derslerin programdan çıkarılması, zorunlu nedenlerle açılamaması veya diğer durumlarda, danışman önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, başarısız olunan dersin yerine aynı kredide başka bir ders alınabilir.

Sınavlar

MADDE 15 – (1) Sınavlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrenci, bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına, ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Belirtilen gün ve saatte sınava katılmayan öğrenci, katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. Teorik derslerin sınavları yazılı, teorik ve uygulamalı derslerin sınavları yazılı ve uygulamalı, sadece uygulamalardan oluşan derslerin sınavları ise uygulama esas olmak üzere, dersi veren öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak, yazılı ve uygulamalı olarak da yapılabilir.

(2) Ara sınavların yarıyıl sonu başarı notuna etkisi en az %30, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise en çok %70 dir. Bazı dersler için anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla sadece yarıyıl sonu sınavı da yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları final ödevi şeklinde de yapılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun, yüksek lisans programında en az CC, doktora/sanatta yeterlik programında en az CB olması gerekir. Sınav evrakları dönem sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(3) Maddi hatalar dışında sınav sonuçlarına itiraz edilmez. Maddi hatalar için yazılı itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılabilir ve itirazlar başvuru tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde sonuçlandırılır.

Not ortalamaları

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması olarak hesaplanır. Dönem not ortalaması hesaplanırken, o dönemdeki her bir dersin kredisi ile o dersteki başarı notunun katsayısı çarpılır. Bütün derslerin çarpımları toplamı, derslerin kredileri toplamına bölünerek dönem not ortalaması bulunur. Ortalama not virgülden sonra iki hane ile gösterilir. Ortalama notun harf olarak da karşılığı belirtilir. Genel not ortalaması hesaplanırken, öğrencinin lisansüstü öğretimde almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak, dönem not ortalaması hesabında izlenen yol takip edilir. Dönem ve genel not ortalamasının hesabında seminer, danışmanlık ve uzmanlık alanı gibi derslerin kredileri ve notları dikkate alınmaz.

(2) Öğrenciler, lisansüstü programda almaları gereken asgari krediyi tamamladıklarında genel not ortalamalarını yüksek lisans programında en az 2.00, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 2.50 olarak sağlamak zorundadır. Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek için, başarılı oldukları dersleri tekrar alabilir. Bu durumda alınan en yüksek not başarı notu olarak işlem görür.

(3) Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirilmesinde AKTS gibi kredilendirme sistemleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(4) Lisansüstü programlarda öğretim üyesi tarafından; öğrencilere aldıkları her ders için, ara sınav ve dönem sonu sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir:

Not                            Katsayı           Puan

AA                            4.00                90-100

BA                            3.50                85-89

BB                            3.00                80-84

CB                            2.50                75-79

CC                            2.00                70-74

DC                            1.50                60-69

DD                            1.00                50-59

FD                            0.50                25-49

FF                             0                     0-24

FZ (Devamsız)          -                     -

(5) Sınav sonuçları, sınav döneminin son gününü izleyen en geç bir hafta içinde ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye bildirilir ve sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

Mazeret sınavları

MADDE 17 – (1) Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunur. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir. Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, üniversite ya da devlet hastanelerinden alacakları sağlık raporları ile belgelemek zorundadır. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz. Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, ara sınavdan sıfır almış sayılır.

(2) Yarıyıl/yılsonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Türkiye'yi ya da Üniversiteyi temsil etmek üzere Rektörlük tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yıl/yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, enstitü yönetim kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

İlişik kesme

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin aşağıda belirtilen durumlarda kayıtlı oldukları programla ilişikleri kesilir:

a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Öğrencinin kendi yazılı talebiyle kaydını sildirmesi durumunda.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programına ilişkin esaslar

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, sanat alanında sanat eserlerini yorumlama, değerlendirme ve üretme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bir yarıyılda 15 krediden fazla ders alınamaz. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci dersi tekrar alabilir. Ancak, alınan her yarıyıl için, seminer konusunun farklı olması gerekir. Seminer dersinde başarılı olan öğrencinin, seminer kitapçığı enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanır ve uygunluğu öğrenci danışmanı tarafından kitapçığın ilk sayfasına yazılarak imzalanır. Seminer kitapçıkları, yazma korumalı formatta bir dijital kopya ile birlikte dönem sonlarında not çizelgelerinin ekinde toplam üç kopya olarak enstitüye gönderilir. Ders başına kredi sayısı azami üçle sınırlandırılır.

(3) Öğrencilerin yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme durumları öğrencinin yazılı talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(4) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak şartıyla, öğrencinin alacağı derslerden en çok iki ders lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler; ilgili danışmanın ve anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, bununla ilgili tekliflerin dersin alınacağı ilgili enstitünün kayıt dönemine uyulacak şekilde yapılması gerekir.

(5) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar; Senatonun teklifi ve öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(6) Yüksek lisans programında alınması zorunlu derslerin bir bölümünün, diğer yükseköğretim kurumlarında veya hayat boyu öğrenme programı ve Sokrates gibi öğrenci değişim programları kapsamında işbirliği yapılan yurt dışındaki üniversitelerde verilmekte olan derslerden de seçilebilmesine, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu karar verir. Ancak bununla ilgili önerilerin, derslerin alınacağı ilgili Enstitünün kayıt dönemine uyulacak şekilde yapılması gerekir. Öğrenci, tez çalışmasının bir bölümünü söz konusu üniversitelerde yürütebilir. Öğrencinin burada almış ve başarmış olduğu dersler ve krediler Üniversitede geçerli kabul edilir ve burada geçen süre de eğitim süresine dâhil edilir.

Süre

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenci ile ilgili kararlar danışman önerisi, anabilim dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla alınır.

(2) Yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

(2) Tez danışmanı, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri ile birlikte öğrencinin öğrenimi süresince; alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla, sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermekle, gerekli gördüğü hallerde uyarmakla, her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir raporu enstitü müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

(3) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Tez danışmanı, öncelikle anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri olmak üzere, yakın konularda çalışan diğer anabilim dallarında görev yapan ya da başka yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyeleri arasından da önerilebilir. Anabilim dalı dışından yapılacak danışman önerilerinde, Anabilim dalının gerekçeli kararının belirtilmesi gerekir. Zorunlu hallerde anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(4) Danışman, tez aşamasındaki öğrenciler için, tez önerisinin enstitü yönetim kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren, her yarıyılda danışmanı olduğu öğrenciler için, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen ve tez konuları başlığını içeren uzmanlık alanı adlı bir ders açabilir. Öğrenciler açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersleri; güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar,  bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak devam eder. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır ve müdür tarafından uygulanır.

(5) Danışman atanmasında YÖK’ün ilke kararları esas alınır. Buna göre; bir öğretim üyesi toplamda en fazla oniki öğrenciye danışmanlık yapabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitü tez yazım kılavuzunda belirtilen yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi; öğrencinin tezini teslim ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, öğrencinin tez danışmanı, anabilim dalından bir öğretim üyesi ve öğrencinin çalışma konusuna yakın olmak şartıyla başka bir yükseköğretim kurumunda görevli olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri belirlenirken, biri anabilim dalından diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye seçilir.

(3) Öğrenci, tezini hazırladıktan sonra, öğrenci ve danışmanı tezin tamamlandığına dair dilekçelerini sınav tarihinden en az otuz gün öncesinde kayıttan geçirerek ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı, başvuru belgelerini,  enstitü müdürlüğüne iletir. Öğrenci bu aşamada, jüri üye sayısının bir fazlası sayıda tezi hazırlayarak enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Sınav kırkbeş ila doksan dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak sınavda sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme veya salt çoğunlukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zorundadır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde ve takip eden dönem başında tez çalışmasına kayıt yaptırmak koşulu ile gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezin kabul edilmemesi veya düzeltmelerden sonra da reddedilmesi durumunda öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 23 – (1) Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci, diğer şartları da sağlamak kaydıyla, ilgili enstitünün gerekli gördüğü sayıda kopyasını, buna ilaveten yazma korumalı formatta dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen şekilde, kurallara uygun olarak yazıp, danışmanın uygun görüş yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır. Bir ay içerisinde tezini tez yazım kurallarına uygun olarak teslim etmeyen öğrenci, süre bitmeden önce, gerekçeli mazeret dilekçesiyle anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvurup ek süre talep edebilir. Mazereti, enstitü yönetim kurulunca uygun bulunan adaylara tez teslimi için en çok bir ay ek süre verilebilir.

(2) Tezi, enstitü tarafından şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diplomalar Rektörün ve enstitü müdürünün imzalarını taşır.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında ortak yürütülen yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciye ortak diploma verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programına ilişkin esaslar

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda derinlemesine bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci öğretim programı şeklinde de yürütülebilir. Bu program; toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla, en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili enstitü kurulu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak, tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik sınavı yapıldığı takdirde jüri, tezli yüksek lisans programındaki esaslara uygun olarak oluşturulur.

(2) Bu programla ilgili devam, ders sınavları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme, ders saydırma gibi hususlar, tezli yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Danışman atanması

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye teklif eder. Danışman atanması, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığını ilgili anabilim dalı başkanı yürütür. Dersler, danışman tarafından belirlenir ve her yarıyılın ilk haftasında, ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne bildirilir.

Süre

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, azami üç yıldır.

(2) Yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans diploması

MADDE 27 – (1) Kredili dersleri ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlayan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde; öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diplomalar Rektörün ve enstitü müdürünün imzalarını taşır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programına ilişkin esaslar

MADDE 28 – (1) Doktora programının amacı; öğrencilere bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmasının sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı; toplam yirmidört krediden az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci dersi tekrar alabilir. Ancak, alınan her yarıyıl için, seminer konusunun farklı olması gerekir. Seminer dersinde başarılı olan öğrencinin, seminer kitapçığını enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığı danışman tarafından imzalanarak onaylanır. Seminer kitapçıkları, yazma korumalı formatta bir dijital kopya ile birlikte dönem sonlarında not çizelgelerinin ekinde toplam üç kopya olarak enstitüye gönderilir.

(3) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders seçebilir. Öğrenci; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) YÖK tarafından belirlenen esaslara göre doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Süre

MADDE 29 – (1) Doktora programını tamamlama süresi altı yıldır. Fakat öğrenci, danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla daha erken sürede mezun olabilir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini ve azami süresi içinde tez çalışmasını başarıyla tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Öğrencilerin yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme durumları öğrencinin yazılı talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

Danışman atanması

MADDE 30 – (1) Anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için, öğrencinin bilimsel faaliyetlerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak, tez danışmanını enstitüye önerir. Danışman önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanır.

(2) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Konunun niteliğine göre, gerekli görüldüğü takdirde tez danışmanının olumlu görüşü alınarak, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim kurumundan, en az doktora derecesine sahip ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izleme ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.

(3) Tez aşamasındaki öğrenci, tez konusunun enstitü yönetim kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak devam eder.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

Yeterlik sınavı

MADDE 31 – (1 ) Yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavı yılda iki kez akademik takvimde belirtilen dönemlerde yapılır.

(2) Kredili derslerini, seminerini başarıyla tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilir. Doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavı; anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Ancak, oluşturulan tüm jüriler enstitü yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.

(4) Doktora yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi; sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, sınavı izleyen üç gün içinde sınav dokümanları ile birlikte enstitüye bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir.

(5) Yazılı sınavda başarılı olamayan öğrenci sözlü sınava giremez. Sözlüde başarısız olan ikinci sınav döneminde sadece sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav süreleri bir saatten az olamaz. Yeterlik sözlü sınavı, öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerine açıktır. Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrenciler ders yükümlülüklerini tamamlasalar bile programa yeni başlayan öğrenciler gibi müfredat derslerini yeniden almak zorundadır. Yatay geçiş yapan öğrenci bir önceki kurumda yeterlik sınavını geçse dahi tekrar yeterlik sınavına tabi tutulur.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3 ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(7) Yüksek lisans programına geçiş başvuruları; en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşuluyla yarıyıl başlarında anabilim dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci tez çalışmasına kayıt yaptırarak bu programı yüksek lisans için tanınan azami sürede tamamlamak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka, anabilim dalı içinden ve anabilim dalı dışından çalışma konusu yakın olan birer üye yer alır. Özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim üyelerine yer verilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde, sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye veya üyelerin, gerekçelerini yazılı olarak belirtmeleri gerekir. Olumlu ya da olumsuz karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç işgünü içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla birlikte bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi başkanı, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile toplantı tarihini öğrenciye, diğer komite üyelerine ve enstitüye yazılı olarak bildirir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Öğrencinin hazırlamış olduğu ilgili döneme ilişkin raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu, öğrencinin raporu gibi ekleriyle birlikte anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla en geç üç işgünü içinde enstitüye iletilir. Başarısız olan öğrenciyle ilgili tez izleme komitesi toplanmaya devam eder.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 34 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili Enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi; öğrencinin tezini teslim ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi başka bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyelerinden olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Jüri oluşturulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki de yedek üye seçilir.

(3) Öğrenci, tezini hazırladıktan sonra, öğrenci ve danışmanı tezin tamamlandığına dair dilekçelerini sınav tarihinden en az otuz gün öncesinde kayıttan geçirerek anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı, başvuru belgelerini, bir üst yazıyla Enstitü müdürlüğüne iletir. Öğrenci bu aşamada, tezin jüri üye sayısının bir fazlası kadar kopyasını hazırlayarak enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Sınav kırkbeş ila doksan dakika arası sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak sınavda sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zorundadır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci; takip eden dönem başında tez çalışmasına kayıt yaptırmak koşulu ile en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

Doktora diploması

MADDE 35 – (1) Tez sınavında başarılı olan doktora öğrencisi diğer şartları da sağlamak kaydıyla, enstitü tarafından uygun görülen sayıda kopyasını, buna ilaveten yazma korumalı formatta dijital kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak hazırladıktan sonra danışmanın uygun görüş yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır. Bir ay içinde tezini enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Bir ay içerisinde tezini tez yazım kurallarına uygun olarak teslim etmeyen öğrenci, süre bitmeden önce, gerekçeli mazeret dilekçesiyle anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvurup ek süre talep edebilir. Mazereti, enstitü yönetim kurulunca uygun bulunan adaylara tez teslimi için en çok bir ay ek süre verilebilir.

(2) Doktora diploması, üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diplomalar Rektörün ve enstitü müdürünün imzalarını taşır.

(3) Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(4) Öğrenci doktora diploması almaya hak kazanabilmek için tez tesliminden önce tezle ilgili ya da özgün bir konuyu makale olarak ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayınlamak ya da bir kongrede-sempozyumda tebliğ olarak sunmak zorundadır. Eğer çalışma yayınlandıysa bir nüshasını, eğer yayınlanmadıysa hangi yayın organında ne zaman yayınlanacağını belirten resmi yazıyı ve ekinde ilgili çalışmayı teziyle birlikte enstitüye teslim eder.

(5) Mezuniyet için talep edilen yayın şartını tamamlamayan öğrenci her yarıyıl tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programına ilişkin esaslar

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve beceriye sahip olmayı amaçlayan bir lisansüstü eğitim programıdır. Sanatta yeterlik programı, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda yürütülür.

(2) Sanatta yeterlik programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Sanatta yeterlik programı derslerini tamamlama süresi bu öğrenciler için dört yarıyıldır.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi azami altı yıldır. Fakat öğrenci, danışmanının önerisi, anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla daha erken sürede mezun olabilir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını altı yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süre verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması

MADDE 38 – (1) Danışman; en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar, öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından, öğrencinin de görüşü alınarak anasanat dalı kurulu kararı ile önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Gerekli hallerde anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Konunun niteliğine göre, gerekli görüldüğü takdirde tez danışmanının olumlu görüşü alınarak, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim kurumundan, en az doktora derecesine sahip veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izleme ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.

(2) Danışman; tez aşamasındaki öğrenciler için, tez önerisinin enstitü yönetim kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyılda, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen ve tez konuları başlığını içeren uzmanlık alan dersi açabilir. Öğrenciler açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır ve enstitü müdürü tarafından uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 39 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, öğrencinin tezini teslim ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi başka bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyelerinden olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Jüri oluşturulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki de yedek üye seçilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir.

(5) Sanatta yeterlik çalışması ile ilgili diğer konularda, bu Yönetmeliğin doktora programı ile ilgili hükümleri uygulanır.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla anasanat dalının ismini belirten diploma verilir. Diploma üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diploma, Rektör ve enstitü müdürünün imzalarını taşır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan/bulunan öğrenci doktora diplomasını almaya hak kazanabilmek için ulusal veya uluslararası bir sanatsal etkinliğe davet edilmiş/seçilmiş olmak ya da ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayın yapmak zorundadır.

Tez çalışması orijinallik raporu

MADDE 41 – (1) Tez çalışması orijinallik raporu tez danışmanı ya da öğrencisi tarafından Üniversite kütüphanesinden kişisel hesap açılarak alınabilir. Tez çalışması orijinallik raporu, öğrenci veya tez danışmanı tarafından, tezin yalnızca kapak sayfası, giriş, ana bölümler ve sonuç bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak intihal tespit programına yüklenmesi ile alınır. Programa yükleme yapılırken dosya başlığı olarak tez başlığının tamamı, yazar adı olarak öğrencinin adı, yazar soyadı olarak öğrencinin soyadı bilgisi yazılır.

(2) İntihal tespit programına yüklenen dosyanın süreçlenmesinde, ilgili programdaki filtreleme seçenekleri kaynakça hariç, alıntılar hariç/dahil, beş kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç, şeklinde ayarlanır. Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmez.

(3) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığını, öğrencinin ad soyad bilgisini ve dosyanın toplam sayfa sayısını gösterecek şekilde öğrenci veya danışmanı tarafından kaydedilir.

(4) İntihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında kaydedilmiş olan ekran görüntüsünün sağ üst köşesinde yüzdelik sayı olarak belirtilen benzerlik oranı, raporlamaya tabi tutulmuş olan dosyanın toplam sayfa sayısı ve raporlama işleminin yapıldığı tarih bilgisi enstitü web sitesindeki formlar bölümünde bulunan tez çalışması orijinallik raporu formuna işlenir.

(5) Tezin danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için intihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen benzerlik oranının ve benzerliklerin olduğu kısımların incelenmesi sonrasında intihal yapılmadığı kanısına varılması durumunda danışman tarafından ilgili form onaylanır. Benzerlik oranında ve benzer olan kısımların düzeltilmesi konusunda tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.

(6) Tez savunma sınavına girecek öğrenci, danışman tarafından onaylanmış ve imzalanmış tez çalışması orijinallik raporunu tez nüshalarının ekinde jüri üyelerine dağıtır.

(7) Öğrenci tez çalışması orijinallik raporunu ve ekran görüntüsü çıktısını tez sınav jürisi atama teklifi ile birlikte enstitüye teslim eder.

(8) Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri için enstitüye teslim edeceği tezinin basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren yeni bir intihal raporunun danışmanı tarafından onaylanmış halini sunmakla yükümlüdür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 11/8/2012 tarihli ve 28381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce özel öğrencilik ve doktora programına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.