15 Temmuz 2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2015/7855     Türkiye Cumhuriyeti ile Kamboçya Krallığı Arasında Karma Ekonomik Komisyon Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

––  Maden Atıkları Yönetmeliği

––  Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

––  Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

––  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

––  Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  TS EN ISO 7225/A1 Gaz Tüpleri-Uyarı Etiketleri Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2015/7)

––  SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-08)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2015-14)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/31)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/32)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/33)

––  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 3)

 

KURUL KARARLARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9/7/2015 Tarihli ve 6363 Sayılı Kararı

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9/7/2015 Tarihli ve 6365 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/4, K: 2015/61 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/39, K: 2015/62 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/6, K: 2015/63 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/7718 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/8350 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/9580 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2014/4147 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2014/4199 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


15/7/2015 tarihli ve 29417 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


15/7/2015 tarihli ve 29417 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Milletlerarası Andlaşma, Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.