15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29417

YÖNETMELİK

Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERE AD VERME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/6/2011 tarihli ve  27980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliğinin ismi "Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün" ibaresi "Spor Genel Müdürlüğünün" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

ç) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Yurt içinde önemli zaferlerin kazanıldığı tarih ve yerlerin adları,”

“c) İl, ilçe, belde gibi yerlerin adları ile bu yerlerin kuruluş ve kurtuluş günleri,”

“d) Kültür, sanat, tarihi, idari ve sosyal  alanda önemli hizmetleri bulunan kişilerin adları,”

“e) Adları ve hatıralarının gelecek kuşaklara aktarılması toplum tarafından genel kabul görmüş kişilerin adları,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “değiştirilebilir” ibaresi “verilebilir ve değiştirilebilir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “Gençlik ve Spor Genel Müdürü” ibaresi “Spor Genel Müdürü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.