13 Temmuz 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29415

YÖNETMELİK

Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Katkı payları ve öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girme hakkı kazanan, ancak bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz giremeyen öğrenciler ile girdiği halde başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları yarıyıl/yılsonu sınavlarından en az yedi gün sonra yapılır. Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler DB, CC, CB, BB, BA notları ile başarılı oldukları dersleri not yükseltmek için tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Ders tekrarı durumundaki öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri kredi toplamının, ortak zorunlu dersler hariç bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen üst sınırı aşmaması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilerin muafiyet talepleri, öğrencinin üniversiteye ilk ders kaydını yaptırdığı yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna yapılır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

a) İntibak ve Ders Muafiyeti Kriterleri;

1) Dersin içeriğinin en az %70’inin uygun olması,

2) Ders kredisinin (AKTS) veya ders saatinin eşit veya yüksek olması.

b) Öğrencilerin başarılı olduğu derslerin Üniversitemizdeki harf notu karşılıkları tespit edilerek öğrenci bilgi sistemine girilir. Dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerde bu işlem mezuniyet durumuna geldiklerinde yapılır.

c) Öğrencilerin muaf olduğu derslerden her yarıyılda ortalama 25 kredilik ders geçileceği varsayılarak başarılmış derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan derslerinin, kalan öğretim süresi içerisinde başarı ile bitirilmesi gerekir.

ç) 100’lük sistemden alınan notların 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Çizelgesi kullanılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/9/2011

28057

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

                           3/8/2012                           

28373

2-

30/1/2013

28544

3-

23/6/2013

28686

4-

25/9/2013

28776

5-

10/09/2014

29115