13 Temmuz 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29415

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Tamamen Türkçe eğitim yapılan programlarda İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden, kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlarda programın öğretim dilinden, programın öğretim dilinin adayın ana dili olması halinde bu bentte sayılan ikinci bir yabancı dilden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puanın veya Arapça ve Farsça dilleri için İlahiyat Fakültesince, İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak olan yabancı dil yeterlilik sınavından en az 55 puanın sağlanması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden” ibaresi “programın dilinden” olarak ve birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Dokuz Eylül Üniversitesi ilgili mevzuatı uyarınca kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlarda hazırlık sınıfından muafiyet için gerekli asgari yeterlik puanını,”

“(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yabancı dil yeterlilik koşullarını taşıyan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavından en geç yedi gün önce Arapça ve Farsça için İlahiyat Fakültesi Dekanlığına, diğer diller için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurarak yabancı dil yeterlik talebinde bulunabilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 23/6/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.