13 Temmuz 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29415

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfında verilecek eğitim, uygulama, sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankaya Üniversitesinin İngilizce eğitim öğretim yapan bütün bölüm ve programlarına yönelik İngilizce hazırlık sınıfınca yürütülen eğitim, öğretim ve İngilizce dil yeterliği ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: Her biri en az on dörder haftadan oluşan iki yarıyılı,

b) Hazırlık Sınıfı: Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını,

c) İlgili Komisyon: Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Birimi ile ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında İngilizce Dil Koordinatörünün yer aldığı komisyonu,

ç) İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı: Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitim görecek öğrencilerin seviyelerini belirleyen sınavı,

d) Lisans: Hazırlık Sınıfı hariç en az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

e) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora programlarını,

f) Ön lisans: Hazırlık Sınıfı hariç en az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

g) Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Rektörlük: Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,

ı) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,

i) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

j) Yeterlik Sınavı: İngilizce Hazırlık Sınıfı tarafından gerçekleştirilen İngilizce Yeterlik Sınavını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretimine İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi

MADDE 5 – (1) Bir eğitim öğretim yılı en az on dörder haftalık iki yarıyıldan (dönemden) oluşur. Birinci yarıyıl güz, ikinci yarıyıl ise bahar olarak adlandırılır. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya yaz öğretimi açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı ve muafiyet

MADDE 6 – (1) Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen yeni öğrenciler; eğitim öğretim yılı başında, İngilizce dil bilgilerinin kayıtlı oldukları eğitim öğretim programlarının öngördüğü seviyede olup olmadığını belirlemek üzere, İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme  Sınavına tabi tutulur. İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı sonucunun değerlendirilmesi; ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, Çankaya Üniversitesi İngilizce Dil Koordinatörü ile Hazırlık Sınıfı Birimi yöneticisinin de yer aldığı bir komisyon tarafından yapılır. İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz; bu öğrencilerin hazırlık sınıfı programına devam etmeleri gerekir.

(2) İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Bu sınavda notu 100 üzerinden en az 60 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercümanlık Bölümü için en az 70) olan öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam hakkı verilir.

b) Eşdeğerliği ve puanları İngilizce Dil Koordinatörlüğü tarafından belirlenen sınavlar ile TOEFL ve benzeri uluslararası sınav sonuç belgesine sahip olan öğrencilerin başvuruları İngilizce Hazırlık Sınıfı Birimi tarafından incelenir. Belgelenen sınav ve puanları yeterli olan öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam hakkı verilir.

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam hakkı verilir.

ç) Çankaya Üniversitesinde daha önceki yıllarda İngilizce hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış öğrencilere kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir.

Kurlar

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfı programından muaf olma durumları ile Hazırlık Sınıfında eğitime hangi düzeyde başlayacakları, İngilizce Yeterlik ve  Düzey Belirleme Sınavı ile belirlenir. Bu sınav sonucunda hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler;  başlangıç, orta ve ileri olmak üzere üç ayrı kura yerleştirilirler. Hazırlık Sınıfındaki haftalık ders yükleri öğrencilerin dil düzeylerine göre yirmi iki saatten az olmamak üzere İngilizce Dil Koordinatörlüğü ve Hazırlık Sınıfı Birimi tarafından belirlenir. Sınava girmeyen öğrenciler başlangıç kuruna yerleştirilirler.

Hazırlık Sınıfı programı ve kurlar

MADDE 8 – (1) Hazırlık Sınıfında dersler, aşağıdaki her biri 8 haftalık üç farklı kur ile başlar:

a) Başlangıç düzey kuru: Kur süresi 8 haftadır, haftada 24 saat ders yapılır.

b) Orta düzey kur: Kur süresi 8 haftadır, haftada 23 saat ders yapılır.

c) İleri düzey kur: Kur süresi 8 haftadır, haftada 22 saat ders yapılır.

Değerlendirme ve kur başarı notu

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin kur başarı durumları; ara sınavlar, final sınavı, derse katılım ve ödevler, ürün dosyası çerçevesinde değerlendirilir. Değerlendirme ve kur başarı notları ve bu notların ağırlıklarıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Ara sınavlar; her iki haftada bir yapılan, o iki hafta içinde öğrenilen konuları test eden ve geçme notundaki ağırlığı  % 25 olan sınavlardır.

b) Final sınavı; kurun sonunda tek olarak yapılan, o kur boyunca öğrenilen konuları test eden ve geçme notundaki ağırlığı % 30 olan sınavdır.

c) Derse katılım notunun belirlenmesinde; her hafta öğrencilerin derslerdeki çalışmaları, verilen ödevleri yapmaları, disiplin durumları ve ders materyallerini bulundurmaları okutmanlarca değerlendirilip not verilecektir. Derse katılım notunun geçme notundaki ağırlığı % 15’tir.

ç) Öğrenciler her hafta on-line olarak internette ve ürün dosyası dahilinde verilen ödevleri yapacaklardır. Bu uygulamaların geçme notundaki ağırlığı % 30’dur.

d) Öğrencilerin kuru geçebilmesi için yukarıda verilen ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercümanlık Bölümü için en az 70) puan olması gerekmektedir. Devam zorunluluğunu yerine getiren ancak kur sonundaki ağırlıklı not ortalaması 50 ile 59 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercümanlık Bölümü için 60 ile 69) arasında kalan öğrencilere bir ek sınav hakkı verilir. Bu sınavda İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercümanlık Bölümü için en az 70, diğer bölümler için en az 60 puan alan öğrenciler kuru başarmış sayılır. Kur Sonu Ek Sınavında mazeret kabul edilmez.

Kur tekrarı

MADDE 10 – (1) 8 inci maddede belirtilen biçimde ilgili kurları okuyup başarılı olamayan öğrenciler, başarısız oldukları kurların tekrarlarını yaparlar. Tekrarlanan kurlarda süre yine 8’er haftadır. Çankaya Üniversitesi İngilizce Dil Koordinatörlüğünün önerisi ve Rektörlük kararı ile kurların süreleri bir hafta azaltılabilir veya artırılabilir.

Hazırlık sınıfı genel başarı notu

MADDE 11 – (1) Bir akademik yıl boyunca; ilki birinci dönemin en başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı, diğerleri ise birinci ve ikinci dönemin sonunda ve yaz öğretimi bitiminde yapılan İngilizce yeterlik sınavları olmak üzere dört defa sınav yapılır. İngilizce yeterlik sınavlarının yapılacağı tarih ve saatler Üniversitenin internet sitesinden de ilan edilir.

(2) İngilizce yeterlik sınavlarına girebilmek için öğrencilerin; ileri düzey kuru başarıyla tamamlamış olması gerekir. Hazırlık sınıfındaki genel başarı notu; ileri düzey kuru başarı notunun % 40’ı ile İngilizce yeterlik sınavı notunun % 60’ının toplanmasıyla hesaplanır. Hazırlık sınıfı sonundaki genel başarı notu 60 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercümanlık Bölümü için 70) ve üstünde olan öğrenciler bağlı bulundukları eğitim programına devam hakkı kazanır ve İngilizce eğitimlerine, bağlı oldukları programlara uygun akademik İngilizce dersleri ile devam eder. İkinci yarıyılın sonunda ve yaz öğretimi bitiminde yapılacak hazırlık sınıfı genel başarı notu değerlendirmesinde Hazırlık Sınıfı Biriminin önerisi ve İngilizce Dil Koordinatörlüğünün kararı ile tüm öğrencilerin başarı performansları dikkate alınabilir.

Devam koşulu

MADDE 12 – (1) Her bir kur için derslerde % 85 devam şartı vardır. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler; ara sınav ve ürün dosyası puanları ne olursa olsun kur tekrarlamak zorundadır.

Mazeret sınavları

MADDE 13 – (1) İngilizce Hazırlık Sınıfı Birimi tarafından kabul edilen bir nedenle ara sınava girmeyen öğrenci, bu durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavın bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavının tekrarı yoktur. Mazeret sınavına katılmayan öğrenci, raporlu olduğu süre içinde girmediği ara sınavlardan sıfır (0) notu almış kabul edilir.

(2) Sağlık raporları hakkında, Senatoca belirlenen esaslar uygulanır.

İzinli sayılma

MADDE 14 – (1) Hazırlık Sınıfı öğrencileri, haklı ve geçerli nedenle bir veya iki yarıyıl için izin isteğinde bulunabilir. Öğrencilerin izinli oldukları sürelerde öğrenim ücretinin yarısını ödemeleri gerekir. İzinli sayılan süre içinde sınavlara girilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.