13 Temmuz 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29415

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2010 tarihli ve 27588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Öğrencilerin öncelikle normal dönemde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri almaları kaydıyla bulundukları dönemdeki alamadıkları veya devamsız oldukları dersleri de almalarına imkân sağlamak ve böylece bölümlerde meydana gelebilecek öğrenci yığılmasını önleyerek eğitim ve öğretimin verimliliğinin arttırılmasını sağlamak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Döneminden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/5/2010

27588