12 Temmuz 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29414

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/8/2012 tarihli ve 28397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran her öğrenciye bir kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybolması halinde öğrenci, gerekli kanuni işlemleri yaparak durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir, yeni kimlik kartı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından çıkartılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, kredi sınırı dâhilinde 40 AKTS kredisini aşmamak şartıyla üçüncü yarıyılın başından itibaren üst yarıyıldan ders alabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğrencilerin, milli takım ve üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde bu etkinliklere katılmalarının zorunlu olması durumunda öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler. Öğrenciler bu faaliyetlere ilişkin programları; bu faaliyetleri yürüten yetkililerden alacakları belgelerle birlikte dekanlığa/müdürlüğe bildirmek zorundadırlar. Yukarıdaki faaliyetler kapsamında Üniversite Yönetim Kurulunun bir öğrenci için verebileceği toplam izin süresi en fazla 20 gündür. İzinlerin faaliyetlerden önce alınması zorunludur. Spor yarışmaları ile kültürel etkinliklere katılacak öğrencilere söz konusu faaliyetlerden hemen önce yapılacak olan en son hazırlık çalışmaları için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından izin verilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ara sınavların sayısı ve varsa yıl içi çalışmalarının ağırlıkları, o yarıyılın ilk ayı içinde fakülte dekanlığı, yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünce ilan edilir. Zorunlu hallerde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölüm başlığı “Kayıt Dondurma, Mazeretler ve İlişik Kesme” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıt dondurma ve mazeretler

MADDE 30 – (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirtilen ders alma haftasının son günü mesai bitimine kadar dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekmekte olup, bu tarihten sonraki kayıt dondurma talepleri işleme alınmaz. Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin kayıt dondurma talepleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde başvuru dilekçesinin tarihi baz alınarak kayıt dondurma işlemi öğrenci otomasyonuna işlenir.

(2) Talebi doğrultusunda öğrencinin kaydı eğitim-öğretim süresince en az bir yarıyıl, en fazla iki yarıyıl dondurulabilir. Öğrenciler kayıt dondurdukları yarıyıllarda herhangi bir derse kayıt olamaz ve o yarıyılın sınavlarına giremez. Kayıt dondurma süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Öğrencinin kayıt dondurduğu sürede öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı ödeyip ödemeyeceği ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Öğrenciler, kayıt dondurma başvurularının sonuçlarını izlemek ve öğrenmekle yükümlüdür.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerde kayıt donduran ve kayıt dondurma süresinin uzatılmasını isteyen öğrencilerin mazeretlerini belgelendirerek dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekmekte olup, bu öğrencilerin müracaatları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

(4) Kayıt dondurma süresi sona erdikten sonra herhangi bir müracaatta bulunmasına gerek olmadan öğrencinin bir sonraki yarıyılda kaydı açılır.

(5) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yapılmak zorundadır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile ayakta tedaviye ilişkin 5 günden daha az sağlık raporları işleme alınmaz. Sağlık raporu ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez, sınavlara giremez.

(6) Bir yarıyılda mazeretli geçen toplam sürenin, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen devamsızlık sınırlarını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan o yarıyıl için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeretli izinli sayılır.

(7) Sağlık durumları sebebiyle izin almış olan öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile belgelendirdikten sonra öğrenimlerine devam edebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Onur Belgesi ve Yüksek Onur Belgesi, Senatoca belirlenen esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/8/2012

28397

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/7/2014

29053