10 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29412

TEBLİĞ

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE ALIM SATIMI YAPILACAK

2014 ÜRÜNÜ ÜRETİCİ TÜTÜNLERİNE İLİŞKİN AÇIK ARTIRMA

BAŞLANGIÇ FİYATLARI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – (1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (e) bendi ve 9 uncu maddesinin (B) fıkrası ile 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 17 nci maddeleri uyarınca, 2014 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatlarını bölgeler ve neviler itibariyle aşağıdaki şekilde tespit etmiştir.

 

 

 

NEVİ

BÖLGELER

Karadeniz ve

Marmara (TL)

 

Ege

(TL)

 

Doğu

(TL)

 

Güneydoğu

(TL)

A. Grad

7,97

7,81

7,09

6,77

B. Grad

4,56

4,47

4,06

3,88

Kapa

4,26

4,18

3,79

3,62

Duble Kapa

3,17

3,10

2,82

2,69

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.