10 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29412

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/06/1998 tarihli ve 23368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde geçen “Tedavi” ibareleri “Sağlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Genetik tanı merkezlerinin açılması, denetlenmesi ve kapatılmasıyla ilgili olarak bilimsel tavsiye kararları almak üzere, Bakanlık tarafından Genetik Hastalıklar Bilim Komisyonu oluşturulur.

Komisyon;

a) Genel Müdür veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında;

b) Tıbbi genetik uzmanı olan dört kişi,

c) Çocuk genetik hastalıkları uzmanı olan bir kişi,

ç) Perinatoloji uzmanı olan bir kişi,

olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

Bakan tarafından seçilen üyeler iki yıl süre ile görev yaparlar. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

Komisyondan ayrılan üyenin yerine, yedek üyelerden biri asil üye olarak görevlendirilir.

Seçilmiş üyelerden mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayanların üyelikleri düşer. Mazeret bildiren üyelerin yerine yedek üyeler toplantıya katılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrada yer alan “Bakanın” ibaresi “Müsteşarın”, beşinci fıkrada yer alan “Bakan” ibaresi “Müsteşar” şeklinde değiştirilmiştir.

“Olağanüstü haller dışında Komisyonun gündemi, Genel Müdür veya Komisyon üyelerinin tekliflerine göre Genel Müdürlükçe tespit edilir ve Genel Müdür tarafından toplantı daveti ile birlikte en az 15 gün önceden yazılı olarak üyelere bildirilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.