9 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29411

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “MADDE 26 – (1) Müfredatlarında staj zorunluluğu bulunan lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, stajlarını kendilerinin seçeceği ve ilgili  staj komisyonunun onaylayacağı Üniversitenin ilgili birimleri ile kamu/özel kurum ve kuruluşlarında, müfredatlarında staj zorunluluğu bulunan önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler, ilgili Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun önerisi, Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun yetkilendireceği ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunun onaylayacağı Üniversitenin ilgili birimleri ile kamu/özel kurum ve kuruluşlarında ya da imzalanacak protokoller çerçevesinde yer alan işyerlerinde ya da İşyeri Eğitim Programı (İEP) kapsamında, İŞKUR ile yapılan protokole dayalı iş yerlerinde, kamu ve özel kurumlarda yapabilirler.

(2) Stajlar, ilgili kurulların gerekli görmesi durumunda görevlendirilen öğretim elemanları ve/veya personelin gözetim ve denetiminde yapılabilir.

(3) Stajlar öğrenim süresi içerisinde tamamlanmak zorundadır.

(4) Stajlar kredilendirilir.

(5) İşyeri Eğitim Programı kapsamında, İŞKUR ile yapılan, protokole dayalı işyerlerinde, kamu ve özel kurumlarda, firmalarda yapılan çalışmalar, fakülte ve yüksekokullarda bulunan zorunlu veya isteğe bağlı stajların yerine sayılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2013

28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/7/2014

29066

2-

15/9/2014

29120

3-

19/5/2015

29360