9 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29411

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLGESİ

İÇİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞYERLERİNDEKİ

EĞİTİM, UYGULAMA VE STAJLARINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/4/2004 tarihli ve 25435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Denizli mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan, meslek yüksekokulu öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki işyerlerinde yapacakları eğitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esaslar ile İşyeri Eğitim Programı (İEP) kapsamında, İŞKUR ile yapılan protokole dayalı işyerlerinde, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda, firmalarda yapılan çalışmaları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine işyeri tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“İşyeri Eğitim Programı (İEP): İŞKUR ile yapılan protokole dayalı işyerlerinde, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda yapılan çalışmaları,”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/4/2004

25435