9 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29411

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim elemanını,

b) Doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik komitesi: EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın onayı ile kurulan, üç yıl süreyle görev yapan, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilen beş üyeden oluşan ve yeterlik/ön yeterlik sınavlarını düzenleyen ve yürüten komiteyi,

 c) Eğitim bilimi dersleri: İlgili enstitü kurulları tarafından öğrencinin eğitim bilimi alanında gelişimine yönelik olarak okutulan alan dışı dersleri,

ç) Enstitü: Pamukkale Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

d) Enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı (EABD/EASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan enstitü anabilim/anasanat dalını,

e) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

f) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/Anasanat dalı başkanı ve ilgili program başkanlarından; bir veya iki program yürütülen anabilim dallarında öğretim üyeleri arasından seçilen ve başkanlar dâhil en az üç kişiden oluşan kurulu,

g) Enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan başkanı,

ğ) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitü müdürü tarafından önerilen adaylar arasından, EK tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İkinci danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı,

i) Kredi: Bir dersin haftalık teorik ve/veya uygulama ders saati ile öğrencinin ders dışı faaliyetlerinden oluşan iş yüküne göre tanımlanan ölçü birimini,

j) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen kişiyi,

k) Program başkanı: İlgili programın/programların yürütülmesinden sorumlu olan, lisans öğrenimi yürüten birimlerde aynı adı taşıyan anabilim dalı başkanını,

l) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

m) Seçmeli ders: Müfredatta tanımlanmış, akademik ortalamaya dâhil edilen ve ilgili programdaki öğrencilerin seçimine sunulan dersleri,

n) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,

ö) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

p) Yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,

r) Zorunlu ders: Müfredatta tanımlanmış, akademik ortalamaya dâhil edilen ve ilgili programdaki bütün lisansüstü öğrencilerinin almak zorunda oldukları dersleri,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diplomasıyla da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları dört yarıyıl/dönem süren öğretim, araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama etkinliklerini kapsar.”

“Doktora ders süresi en az 3 yarıyıldır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile üçüncü fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlarda yeni açılacak ve kaldırılacak dersler; EABD/EASD kurulunun önerisi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Lisansüstü programlarda; programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan müfredat belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.”

“(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak, gerektiğinde EASD kurulunun önerisi, EASD başkanlığının gerekçeli görüşü ve EYK’nın onayı ile sanatçı ve/veya sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Ayrıca, EYK’nın önerisi ile belirtilen bu koşullarla yurt içi veya yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirme yapılabilir.”

“Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri birinci danışman tarafından açılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Eğitim bilimi derslerinin akademik ortalamaya dâhil edilip edilmeyeceğine ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi ile EK’ce karar verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programında danışmanlık yapacak öğretim üyelerinde aranacak nitelikler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde EYK tarafından atanır.

(2) Danışman; öğrencinin ilk kayıt yaptırmasından itibaren ilk yarıyıl içerisinde, EABD/EASD’de görevli öğretim üyeleri arasından, gerekli durumlarda EABD/EASD’nin gerekçeli kararı ile EABD/EASD dışındaki öğretim üyeleri arasından, öğrencinin ilgi alanı dikkate alınarak EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK kararı ile atanır. Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nin kararı ile tam zamanlı Üniversite öğretim üyeleri veya başka bir yükseköğretim kurumunun benzer niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından ikinci danışman atanabilir.

(3) Danışman veya tez konusu değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın EABD/EASD başkanlığına yazılı başvurusu, EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nin kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde atanması önerilen öğretim üyesinin görüşü de alınır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanıncaya kadar EABD/EASD başkanı tarafından yürütülür.

 (5) Yüksek lisans programındaki öğrencilerin tez önerisinin EYK tarafından kabul edildiği tarihi takip eden ilk yarıyıldan başlayarak, tez danışmanı; danışmanlığını yaptığı öğrencilere, haftalık en fazla altı saatlik teorik uzmanlık alan dersi açabilir. Ders ve kredi sınırlamasına, diğer enstitülerde verilen doktora uzmanlık alan dersleri de dâhildir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam; en az yedi adet ders ve bir seminer dersinden az olmamak kaydıyla, altmış kredilik ders, seminer, kredisi sayılmayan dersler ile altmış kredilik tez ve uzmanlık alan dersinden oluşur.

(2) Kredili derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrenci, tez önerisinin EYK tarafından kabul edildiği tarihi takip eden ilk yarıyıldan başlayarak her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Kredi ve ders miktarları ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, ders aşamasında kayıt yenilediği her yarıyılda en az onbeş, en fazla kırk kredilik ders alabilir.  Zorunlu kredi yükünü tamamlama durumunda bu koşul aranmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrencinin, danışmanı gözetiminde hazırlanan tez önerisi, ilgili EABD/EASD başkanının görüşü ile enstitüye iletilir. EYK tez önerisini 20 nci maddenin birinci fıkrasında geçen ölçütlere göre inceler. Tez konusu EYK kararı ile kesinleşir. Tez konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişikliklerde de aynı süreç izlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için ders seçimi ve dönem projesinin yürütülmesi için bir danışman atanır. Danışman; öğrencinin ilk kayıt yaptırmasından itibaren ilk yarıyıl içerisinde, EABD/EASD’de görevli öğretim üyeleri arasından, gerekli durumlarda EABD/EASD’nin gerekçeli kararı ile EABD/EASD dışındaki öğretim üyeleri arasından, öğrencinin ilgi alanı dikkate alınarak EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK kararı ile atanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci her yarıyılda en az onbeş en fazla kırk kredilik ders alabilir. Tezsiz yüksek lisans programında 60 krediyi tamamlayan öğrenci dönem projesine başlamaya hak kazanır. Dönem projesi,  EABD/EASD kurulunun belirlediği kriterlere göre başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda proje raporunu teslim etmek zorundadır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az sekiz ders, iki seminer ve varsa eğitim bilimi dersleri olmak üzere toplam en az doksan kredi ile yüzyirmi kredilik tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur.  Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ise, en az ondört ders, üç seminer ve varsa eğitim bilimi dersleri olmak üzere toplam yüzelli kredi ile en az yüzyirmi kredilik tez çalışması, uzmanlık alan derslerinden oluşur.

(2) Kredi ve ders miktarları ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminerleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.”

“(6) Süresi içinde derslerini, seminerlerini ve tez çalışmasını tamamlamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışman; öğrencinin kayıt yaptırdığı ilk yarıyıl içerisinde, EABD/EASD’de görevli öğretim üyeleri arasından, gerekli durumlarda EABD/EASD’nin gerekçeli kararı ile EABD/EASD dışındaki öğretim üyeleri arasından, öğrencinin ilgi alanı dikkate alınarak EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nin kararı ile atanır. Tez çalışmasının niteliği, birden fazla danışmanı gerektiriyorsa EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nin kararı ile tam zamanlı üniversite öğretim üyeleri veya başka bir yükseköğretim kurumunun benzer niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından ikinci danışman atanabilir.”

“(3) Doktora programındaki öğrencilerin tez önerisinin EYK tarafından kabul edildiği tarihi takip eden ilk yarıyıldan başlayarak tez danışmanı; danışmanlığını yaptığı öğrencilere, haftalık en fazla sekiz saatlik teorik uzmanlık alan dersi açabilir. Ders ve kredi sınırlamasına, diğer enstitülerde verilen doktora uzmanlık alan dersleri de dâhildir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile dördüncü fıkranın birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yeterlik sınavı; EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ile belirlenen ve EYK tarafından onaylanan, üç yıllığına atanmış beş kişiden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde yürütülür.”

“(3) Komite, aralarında tez danışmanının da bulunduğu en az ikisi diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere, beş öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisi belirler.”

“Yeterlik sınavı, ders ve seminer çalışmalarının tamamlanmasını izleyen altı ay içerisinde yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Tez izleme komitesi danışman ile öncelikle EABD/EASD öğretim üyeleri veya Üniversite kadrosunda olan alanla ilgili öğretim üyelerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere 3 kişiden oluşur. İkinci danışman isterse komite üyesi olarak görev almadan toplantılara izleyici olarak katılabilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tez konusu EYK kararı ile kesinleşir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve bir tutanakla EABD/EASD başkanı tarafından üç iş günü içinde enstitüye bildirilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Öğrenci, tez yazım esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini danışmanının uygun görüşü ile birlikte enstitüye teslim eder.

(2) Tezin sonuçlandırılması ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programı;  tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az sekiz ders, iki seminer ve varsa eğitim bilimi dersleri olmak üzere toplam en az doksan kredi ile yüzyirmi kredilik tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur.  Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ise, en az ondört ders, üç seminer ve varsa eğitim bilimi dersleri olmak üzere toplam yüzelli kredi ile en az yüzyirmi kredilik tez çalışması, uzmanlık alan derslerinden oluşur.

(2) Kredi ve ders miktarları ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programında danışmanlık yapacak olan öğretim üyelerinde aranacak nitelikler enstitü tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik öğrenci danışmanı öğrencinin kayıt yaptırmasından itibaren ilk yarıyıl içerisinde, EABD/EASD’de görevli öğretim üyeleri arasından, gerekli durumlarda EABD/EASD’nin gerekçeli kararı ile EABD/EASD dışındaki öğretim üyeleri arasından, öğrencinin ilgi alanı dikkate alınarak EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile atanır. Tez çalışmasının niteliği, birden fazla danışmanı gerektiriyorsa, EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nin kararı ile tam zamanlı Üniversite öğretim üyeleri veya başka bir yükseköğretim kurumunun benzer niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından ikinci danışman atanabilir.

(3) Derslerini ve seminerlerini tamamlayan ve yeterlik sınavında başarılı olan her öğrenci için; danışman ve EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ile belirlenecek tez konusu en fazla üç ay içerisinde enstitüye bildirilir.

(4) Sanatta yeterlik programındaki öğrencilerin tez önerisinin EYK tarafından kabul edildiği tarihi takip eden ilk yarıyıldan başlayarak tez danışmanı; danışmanlığını yaptığı öğrencilere, haftalık en fazla sekiz saatlik teorik uzmanlık alan dersi açabilir. Ders ve kredi sınırlamasına, diğer enstitülerde verilen doktora uzmanlık alan dersleri de dâhildir.

(5) Danışman veya tez konusu değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın EABD/EASD başkanlığına yazılı başvurusu, EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nin kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde atanması önerilen öğretim üyesinin görüşü de alınır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ön yeterlik sınavı; EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK tarafından bir yıllığına atanmış beş kişiden oluşan yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde yürütülür.”

“(3) Komite, aralarında tez danışmanının da bulunduğu en az ikisi kurum dışından olmak üzere, beş öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisi belirler. Jüri üyelerinin seçimi ile ilgili kriterler EK tarafından belirlenir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tez konusu EYK kararı ile kesinleşir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve bir tutanakla EABD/EASD başkanlığı tarafından üç işgünü içinde enstitüye bildirilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik tezi, enstitüye teslim edilmeden önce, öğrencinin alanı ile ilgili en az iki bilimsel kongreye katılması veya alanı ile ilgili bilimsel dergilerde en az iki yayın yapmış olması gerekir.

(2) Tezin sonuçlandırılması ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2013

28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/7/2014

29066

2-

10/6/2015

29382