8 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29410

ANA STATÜ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 30/9/1998 tarihli ve 23479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tabi değildir” ibaresi, “tabidir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Kuruluşun ilgili olduğu bakanlık Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıdır.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün amacı denizlerimizde ve karasularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, belirlenen sahada tekel şeklinde olmak üzere tüm denizlerde su aracı ve/veya diğer eşyaya verilen kurtarma ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak, tekel alanı içerisinde can kurtarma (tahlisiye) hizmetlerini yapmak, seyir emniyetini arttırmaya yönelik hizmetler ile bu amaçlara ilişkin her türlü cihaz ve tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, denetlemek ve bunların bakım, onarım, yenileme ve donatımlarını sağlamak olup, faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

1) Türkiye kıyılarında seyir emniyeti ve güvenliğine ilişkin kurulmuş ve kurulacak sistem ve tesisleri, fenerleri, radyo farları, deniz işaretlerini, sis düdüklerini ve benzeri seyir emniyeti ile ilgili her türlü cihaz ve tesisleri kurmak, kurdurmak ve tekel şeklinde işletmek.

2) Karadenizde Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk karasuları ile Ege Denizinde, Bozcaada ve Gökçeada (İmroz) sahilleri de dâhil olmak üzere Bababurnu ile Saroz Körfezinde Kemikli mevkii arasında kalan Türk karasularında ve bu iki sınır arasındaki İstanbul, Çanakkale Boğazları ve Marmara Denizinde; kurulmuş ve kurulacak olan can kurtarma (deniz-kara tahlisiye) istasyonlarını tekel şeklinde işletmek, harp ve yardımcı gemiler hariç tehlikeye uğrayan 300 Rüsum (Net) tonilatodan yukarı su aracı ve diğer eşyanın kurtarma işlerini tekel şeklinde olmak üzere bütün denizlerde kurtarma, çeki (cer) ve römorkaj işlerini yapmak.

3) İşletmecilik esasları çerçevesinde kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, batık çıkarma, balıkadam, seyir emniyetine yönelik deniz dibi tarama/derinleştirme, arama hizmetleri ve bunlara ilişkin her türlü yatırımları yapmak, bakım, onarım, yenileme ve donatımlarını sağlamak.

4) Türk boğazlarında tekel şeklinde olmak üzere, denizlerimizde ve karasularımızda seyir emniyetine yönelik Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini kurmak, kurulmuş bulunan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemini, ilgili Bakanlık adına işletmek, bu sistemin hizmetle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaca yönelik gerekli yatırımları yapmak, gerektiğinde ileride kurulacak gemi trafik hizmetleri sistemlerini Bakanlık adına kurma, kurdurma, işletme, işlettirme, kontrol etme, denetleme ve belgelendirme hizmetlerini yapmak.

5) Denizlerimizde ve karasularımızda seyir emniyeti ve güvenliğine yönelik sahil telsiz istasyonlarını kurmak ve işletmek, bu sahil telsiz istasyonları üzerinden seyir güvenliği haberleşmesi dahil deniz haberleşme hizmetlerini vermek, her çeşit deniz ve hava bandı telsiz haberleşme sistemlerini kurmak, kurdurmak, kullanma izinlerini vermek, ruhsatlandırmak, deniz bandı telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihazlarına çağrı kodu ve benzeri tahsis ve tescil işlemlerini yapmak, amatör telsizcilik sınavını yapmak ve Amatör Telsizcilik Belgesi vermek, Otomatik Tanımlama Sistemi, dGPS, LRIT ve benzeri sistemlerle ilgili her türlü üst yapı yatırım projelerini yapmak ve tekel şeklinde işletmek.

6) Amaç ve faaliyet konularında yer alan hizmetler yerine getirilirken, tekel alanında ve tüm Türkiye kıyılarında ihtiyaç duyacağı her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile araç gereçleri temin etmek, bakım, onarım, yenileme ve donatımlarını sağlamak.

7) Yapılan hizmetlere karşılık; fener, tahlisiye, deniz haberleşmesi, kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, balıkadam gibi tarifeye dayalı hizmet ücretlerinin tahakkuk ve tahsilini yapmak, gemi kurtarma ve diğer hizmetlerle ilgili ücretleri tahsil etmek.

8) Amaç ve faaliyet alanlarında yerli ve yabancı ortaklıklara katılmak, yeni ortaklıklar kurmak veya kaldırmak, yurt içinde ve yurt dışında şube, istasyon ve sair tesisler açmak, her türlü anlaşmaları yapmak, ipotek tesis ve terkin etmek, her türlü taşıt, taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet kiralamak.

9) Verimlilik ilkesi doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması için kaynaklar sağlamak ve artırmak.

10) Gerektiği hallerde müesseseler, işletmeler kurmak veya kaldırmak, bunlarla ilgili gerekli işlemlerde bulunmak, bağlı ortaklık ve müesseselerin bütçeleriyle fiyat tarife ve yatırımlarının genel ekonomi ve denizcilik politikalarına uyumunu sağlamak.

11) Faaliyet amaçlarıyla ilgili her türlü eğitim konularında ve ihtisas alanlarında dünya standartlarına uygun personel yetiştirilmesine yönelik tedbirleri almak, eğitim tesisleri kurmak, kurdurmak ve tesisleri işletmek veya işlettirmek, danışmanlık hizmeti vermek, gerektiğinde yurt içi veya yurt dışından bu amaçlar doğrultusunda danışmanlık hizmeti almak.

12) İlgili Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

Kuruluş; bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir.

Kuruluşun amaç ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 21 inci maddesinin 6 ncı ve 7 nci fıkralarında yer alan “Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna” ibaresi “Sayıştay Başkanlığına” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin 6 ncı, 8 inci ve 10 uncu fıkralarında yer alan “Devlet Planlama Teşkilatına” ibaresi “Kalkınma Bakanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – Kuruluşun amaç ve faaliyetleri gereği alınan fener, tahlisiye, kılavuzluk, çeki, kurtarma, römorkaj, deniz ve hava bandı telsiz kullanım ve belgelendirme, amatör telsizcilik sınav ve belgelendirme, deniz haberleşmesi gibi ücretleri ve bunların cezalarını ödemeyenler ile Genel Müdürlüğe ait fener, şamandıra, radyofar, kontrol istasyonları ve her türlü tesisine hasar veren gemiler hakkında tarifelerin ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1475” ibaresi “4857” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Ana Statü hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür.