8 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29410

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2004 tarihli ve 25533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – Harran Üniversitesine bağlı yüksekokul ve fakültelerdeki eğitim-öğretim süresi aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Tıp fakültesinde altı yıl,

b) Veteriner fakültesinde beş yıl,

c) Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,  Sağlık Yüksekokulu ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunda dört yıl,

ç) Bütün meslek yüksekokullarında ise iki yıl.

Fakülte ve Yüksekokullarda açılan hazırlık sınıfları bu süreye dahil değildir.

Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için tanınan azami süreler aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) İki yıllık ön lisans öğrencileri için dört yıl,

b) Dört yıllık lisans öğrencileri için yedi yıl,

c) Beş yıllık programlar için sekiz yıl,

ç) Altı yıllık programlar için dokuz yıl.

Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu birimden mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – Harran Üniversitesinde güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak uygulanan yaz okulunun eğitim-öğretim ve sınav işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Ancak, yaz dönemi eğitim-öğretim programlarında mazeret ile bütünleme sınavları uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.