7 Temmuz 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29409

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YANGIN UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç, kuruluş, yönetim ve işleyiş yapısı ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma şekline, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sakarya Üniversitesi Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yangın ve yanma alanları ile ilgili dallarda her türlü araştırmayı yapmak ve bunları yayınlamak,

b) Yangın ve yanma alanları ve uygulamaları konusunda gerek yurt içi gerekse yurt dışı benzer enstitü, merkez ve üniversitelerle işbirliği yapmak; ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak ve temsil etmek,

c) Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak her kademeden yangın ve yanma alanları ile ilgili çalışan personele, yangın ve yanma alanları ile ilgili konularda kurslar düzenlemek ve sertifikalandırma sınavları yapmak,

ç) Yangın ve yanma alanlarına giren konuları test eden bir ölçme ve araştırma laboratuvarı kurup tarafsız kontrollük müessesesi olarak yangın ve yanma alanları ile ilgili her türlü ölçme ve testleri yapmak ve bunlarla ilgili raporlar düzenlemek,

d) Avrupa Birliği müktesebatı kapsamında ve Avrupa Komisyonu direktifleri ile ilgili  teknik engellerin aşılmasında ve karşılaşılan problemlerin çözülmesinde Türk endüstrisine yardımcı olmak,

e) Yangın ve yanma alanlarının endüstriyel, bilimsel, savunma sanayii, iletişim, güvenlik, eğitim alanlarındaki uygulamalarına ışık tutmak ve sorunlarını çözmek, danışmanlık yapmak,

f) Yangın ve yanmadan kaynaklanan emisyonların yol açabileceği çevre kirliliği ile ilgili olarak toplumun, sanayinin, kamu kurumları ve özel firmaların ihtiyacı olan her türlü eğitimi yapmak,

g) Yangın ve yanma alanları ile ilgili dokümantasyon merkezi kurmak,

ğ) Yangın ve yanma alanları ile ilgili araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak, bu konulardaki çalışmalara katılmak, desteklemek ve kontrol etmek,

h) Yangın ve yanma alanları ve uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek,

ı) Yangın ve yanma alanları ile ilgili, ölçme, kontrol, endüstriyi yönlendirecek yayınlar, kalite sistemi oluşturma, laboratuvar kurma, akreditasyon, cihaz yapımı ölçme ve test cihazları ile ilgili bakım onarım, laboratuvar yeterlik belgesi vermek,

i) Yangın ve yanma alanları ilgili standart, spesifikasyon ve nizamnamelerin hazırlanmasında yardımcı olmak veya bizzat hazırlamak; bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

j) Ulusal bazda Türkiye Yangın ve Yanma Bilgi Ağı (TÜYAB) kurmak,

k) Gerek yurt içinden resmi veya özel ve gerekse yurt dışından Merkezden istenecek diğer hizmetleri yapmak.

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) İhtisas grupları.

Müdür

MADDE 7 – (1) Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden konu hakkında ulusal ve uluslararası on yıl ve üzeri deneyimi olan ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki öğretim üyesini müdür yardımcısı olarak seçer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda görevlendireceği yardımcılarından biri müdürlüğe vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim ve Danışma kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,

b) Merkezin, merkeze bağlı ihtisas gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma program taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Rektörün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca atanacak konu ile ilgili en çok altı öğretim üyesi veya elemanlarından oluşur ve Rektörce görevlendirilen müdür tarafından yönetilir.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere başka bir üye görevlendirilebilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir toplanarak aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) İhtisas gruplarının kuruluş ve çalışmaları ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak,

c) Sakarya Üniversitesinde fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, bölümler ve diğer birimler arasında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller hazırlamak,

ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek, bir önceki yıla ait çalışma raporu ile değerlendirme sonuçlarını Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

e) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak,

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerilerini incelemek ve uygun bulduğu takdirde Rektörün onayına sunmak,

g) Kurslara ve özel uzmanlık kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim programlarına katılanlara verilecek sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite Senatosuna sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına yön vermek, eleştiri ve önerilerde bulunmak ve endüstrinin gereksinimlerini Merkez yönetimine iletmek amacıyla Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından davet edilerek oluşturulur.

(2) Üyeler, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde konu ile ilgili uzmanlardan, kamu ve özel sektör kuruluşlarında konusunda kendisini kanıtlamış kişiler arasından seçilir.

(3) Danışma Kurulunun üye nitelikleri, çalışma süreleri, toplanma zamanı ve sıklığı ile çalışma yöntemleri, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından onaylanan yönerge ile düzenlenir.

İhtisas grupları

MADDE 12 – (1) İhtisas gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek duyulduğu zaman ve sürede personel çalıştırılabilir. Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönergelerle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek, Üniversitede görevli personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.