7 Temmuz 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29409

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARINA

YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesi lisans programlarına yatay geçiş esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesi lisans programları arasında yapılan yatay geçişler ile bu programlara diğer yükseköğretim kurumlarının eşdeğer diploma programlarından yapılan yatay geçişlere ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Yönetmelikte geçen;

a) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul veya bölümlerin, belirlenen yeterlikleri sağlayan öğrencilere lisans diploması düzenleyen yükseköğretim programlarını,

b) Düzey: Lisans diploma programlarından her birini,

c) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80'i aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,

ç) Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

e) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,

f) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi,

g) Puan türü: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan puanların türünü,

ğ) SAT: Uluslararası bir sınav olan Scholastic Aptidute Test sınavını,

h) Senato: Boğaziçi Üniversitesi Senatosunu,

ı) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,

i) Transfer not ortalaması (TNO): Yatay geçişte transfer edilen derslerin not ortalamasını,

j) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

k) ÜYK: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum İçi Yatay Geçiş

Kontenjan

MADDE 5 – (1) Üniversitenin aynı düzeydeki diploma programları arasındaki yatay geçişler, bölümlerin önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen ve ÜYK kararı ile kesinleşerek ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.

(2) Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılmaz.

(3) Kontenjanlar ikinci ve üçüncü sınıflar için ayrı ayrı belirlenir. Belirlenen toplam kontenjan, programın ilgili yıl için ÖSYM kılavuzunda ilan edilen öğrenci kontenjanının % 15'ini geçemez.

(4) Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte veya yüksekokulda yer alan diploma programları ile diğer fakülte veya yüksekokul diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir.

Başvuru koşulları ve süreci

MADDE 6 – (1) Üniversitenin aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, adayın merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması gerekir.

(2) Adayların, 2.00’dan az olmamak kaydıyla, ilgili program tarafından önerilen ve ÜYK tarafından onaylanan asgari GNO koşulunu sağlamaları gerekir.

(3) Adayların başvurdukları tarihin hemen öncesinde bulundukları programda birbirini takip eden iki yarıyıl kayıtlı olmaları gerekir.

(4) Yatay geçiş başvuruları, akademik takvimde ilan edilen başvuru süresi içinde Üniversitenin Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne yapılır. Başvuru ilanında belirtilen belgeler, eksiksiz bir biçimde ve ilanda belirtilen şekilde sunulur.

Ön değerlendirme

MADDE 7 – (1) Başvuru koşullarını sağlayan adayların dosyaları ilgili bölüm tarafından aşağıdaki ölçütlere göre ön değerlendirmeye alınır. Adayların;

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili zorunlu dersleri dışında, kayıtlı oldukları her yarıyıl başına transfer edilebilecek en az toplam altı kredilik derslerinin bulunması ve transfer edilecek tüm dersleri en az CC notu ile tamamlamış olmaları,

b) İlgili bölüm tarafından önerilerek ÜYK kararı ile onaylanan ve ilan edilen ek koşulları (asgari transfer kredisi, TNO, transferi zorunlu dersler gibi) sağlamaları,

gerekir.

Değerlendirme ve kabul

MADDE 8 – (1) Değerlendirmede kullanılmak üzere ilgili bölüm tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılabilir. İlgili bölüm bu sınavlarda başarılı olamayan adayları değerlendirme dışı bırakılabilir.

(2) Sıralama yapılırken, GNO, TNO, üniversiteye girişte kullanılan sınavların puanı (ÖSYM, SAT gibi), yazılı/sözlü sınav puanı gibi ilgili bölüm tarafından önerilen ve ÜYK tarafından onaylanarak ilan edilen ölçütler kullanılır.

(3) Kabul edilen adaylar, bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

İntibak işlemleri

MADDE 9 – (1) Kabul edilen adayların, daha önce kayıtlı oldukları programda aldıkları derslerden hangilerinin, geçiş yaptıkları programda hangi derslere karşılık sayılacağı; bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Yatay geçişte öğrencinin kaç yarıyıl transfer ettiği, transfer edilen krediler 17'ye bölünerek ve en yakın tam sayıya tamamlanarak bulunur. Bu sayı öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programda fiilen okuduğu yarıyıl sayısından fazla ise fiilen okunan sayıda yarıyıl transfer edilebilir. Transfer edilen yarıyıllar normal ve azami sürelere sayılır.

(3) CC ve üzeri not alınarak tamamlanan ve ilgili fakülte veya yüksekokul tarafından transferi kabul edilen dersler, not ve kredileri ile birlikte not çizelgesine işlenir.

(4) Öğrencinin yeni programına kayıt yaptırdığı yarıyılı takip eden ilk kayıt dönemi başına kadar yatay geçiş kredilerinde değişiklik yapılabilir. Değişiklik başvuruları, ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Kontenjan

MADDE 10 – (1) Yurt içi kurumlar arası yatay geçiş, Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumlarının diploma programlarından Üniversitenin eşdeğer diploma programlarına, YÖK tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ikinci ve üçüncü sınıflar için ayrı ayrı belirlenir.

(2) Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılmaz.

Başvuru koşulları ve süreci

MADDE 11 – (1) Adayların, 4’lük not sisteminde 2.50’den (100 üzerinden 75) az olmamak kaydıyla, ilgili program tarafından önerilen ve ÜYK tarafından onaylanan asgari GNO koşulunu sağlamaları gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulu sağlayamayan adaylar, ancak kayıt oldukları programa yerleştirildikleri yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçiş yapmak istedikleri diploma programının o yıla ait taban puanına eşit veya daha yüksek olması durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

(3) Adayların başvuru esnasında, İngilizce dil yeterliklerini, 19/8/2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre belgelemeleri gerekir.

(4) Adayların, başvurduğu tarihin hemen öncesinde bir yükseköğretim kurumunda birbirini takip eden iki yarıyıl kayıtlı olması gerekir.

(5) Yatay geçiş başvuruları, akademik takvimde ilan edilen başvuru süresi içinde Üniversitenin Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne yapılır. Başvuru ilanında belirtilen belgeler, eksiksiz bir biçimde ve ilanda belirtilen şekilde sunulur.

(6) Başvuru koşullarını sağlayamayan adayların başvuruları alınmaz.

Ön değerlendirme

MADDE 12 – (1) Başvuru koşullarını sağlayan adayların dosyaları ilgili bölüm tarafından aşağıdaki ölçütlere göre ön değerlendirmeye alınır. Adayların;

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili zorunlu dersleri dışında kayıtlı oldukları her yarıyıl başına transfer edilebilecek en az toplam oniki kredilik derslerinin bulunması ve transfer edilecek tüm dersleri en az CC notu (100 üzerinden 70) ile tamamlamış olmaları,

b) İlgili bölüm tarafından önerilerek ÜYK kararı ile onaylanan ve ilan edilen ek koşulları (asgari transfer kredisi, TNO, transferi zorunlu dersler gibi) sağlamaları,

gerekir.

(2) 100’lük not sistemine göre elde edilen başarı notlarının 4’lük sisteme dönüştürülmesinde ÜYK tarafından kabul edilen dönüşüm tablosu kullanılır.

Değerlendirme ve kabul

MADDE 13 – (1) Değerlendirmede kullanılmak üzere ilgili bölüm tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılabilir. İlgili bölüm bu sınavlarda başarılı olamayan adayları değerlendirme dışı bırakılabilir.

(2) Sıralama yapılırken, GNO, TNO, üniversiteye yerleştirmede kullanılan sınavların puanı (ÖSYM, SAT gibi), yazılı/sözlü sınav puanı gibi ilgili bölüm tarafından önerilen ve ÜYK tarafından onaylanarak ilan edilen ölçütler kullanılır.

(3) Kabul edilen adaylar, bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

İntibak işlemleri

MADDE 14 – (1) Kabul edilen adayların, daha önce kayıtlı oldukları programda aldıkları derslerden hangilerinin, geçiş yaptıkları programda hangi derslere karşılık sayılacağı; bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Yatay geçişte öğrencinin kaç yarıyıl transfer ettiği, transfer edilen krediler 17'ye bölünerek ve en yakın tam sayıya tamamlanarak bulunur. Bu sayı öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programda fiilen okuduğu yarıyıl sayısından fazla ise fiilen okunan sayıda yarıyıl transfer edilebilir. Transfer edilen yarıyıllar normal ve azami sürelere sayılır.

(3) CC ve üzeri not alınarak tamamlanan ve ilgili fakülte veya yüksekokul tarafından transferi kabul edilen dersler, Pass (P) notu ve kredileri ile birlikte not çizelgesine işlenir.

(4) Öğrencinin başarıyla tamamladığı derslerin kapsamının Üniversitenin programlarıyla aynı, ancak kredilerinin farklı olması durumunda, ilgili bölüm tarafından teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri de göz önüne alınarak eşdeğerliliğine karar verilen derslere, ilgili yönetim kurulunun da onayı ile eşdeğer sayılan dersin kredisi verilir.

(5) Öğrencinin yeni programına kayıt yaptırdığı yarıyılı takip eden ilk kayıt dönemi başına kadar yatay geçiş kredilerinde değişiklik yapılabilir. Değişiklik başvuruları, ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

Kontenjan

MADDE 15 – (1) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş, Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumunlarının diploma programlarından Üniversitenin eşdeğer diploma programlarına, bölümlerin önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen ve ÜYK kararı ile kesinleşen kontenjanlar dahilinde yapılır.

(2) Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılmaz.

(3) Kontenjanlar ikinci ve üçüncü sınıflar için ayrı ayrı belirlenir.

(4) Her bir programın yurt dışı yatay geçiş kontenjanı, yurt içi kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısından fazla olmaz.

Başvuru koşulları ve süreci

MADDE 16 – (1) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için başvuran adayların, ÖSYM sınavlarındaki asgari puanlar veya YÖK tarafından ÖSYM asgari puanlarına eşdeğer kabul edilen SAT sınavı asgari puanına (veya Senato tarafından yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması kabul edilen diğer sınavların asgari puanlarına) sahip olmaları gerekir.

(2) Adayların yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın YÖK tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma programına eşdeğerliğinin başvuru yapılan bölüm tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

(3) Adayların, 4’lük not sisteminde 2.50’den (100 üzerinden 75) az olmamak kaydıyla, ilgili program tarafından önerilen ve ÜYK tarafından onaylanan asgari GNO koşulunu sağlamaları gerekir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen koşulu sağlayamayan adaylar, ancak kayıt oldukları programa yerleştirildikleri yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçiş yapmak istedikleri diploma programının o yıla ait taban puanına eşit veya daha yüksek olması veya Senato tarafından Üniversitenin lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması kabul edilen SAT sınavı asgari puanına (veya Senato tarafından yurtdışından öğrenci kabulünde kullanılması kabul edilen diğer sınavların asgari puanlarına) sahip olmaları durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

(5) Adayların başvuru esnasında İngilizce dil yeterliklerini Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre belgelemeleri gerekir.

(6) Adayların, başvurduğu tarihin hemen öncesinde bir yükseköğretim kurumunda birbirini takip eden iki yarıyıl kayıtlı olması gerekir.

(7) Yatay geçiş başvuruları, akademik takvimde ilan edilen başvuru süresi içinde Üniversitenin Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne yapılır. Başvuru ilanında belirtilen belgeler, eksiksiz bir biçimde ve ilanda belirtilen şekilde sunulur.

(8) Başvuru koşullarını sağlayamayan adayların başvuruları alınmaz.

Ön değerlendirme

MADDE 17 – (1) Başvuru koşullarını sağlayan adayların dosyaları ilgili bölüm tarafından aşağıdaki ölçütlere göre ön değerlendirmeye alınır. Adayların;

a) Kayıtlı oldukları her yarıyıl başına transfer edilebilecek en az toplam oniki kredilik derslerinin bulunması ve transfer edilecek tüm dersleri en az CC notu (100 üzerinden 70) ile tamamlamış olmaları,

b) İlgili bölüm tarafından önerilerek ÜYK kararı ile onaylanan ve ilan edilen ek koşulları (asgari transfer kredisi, TNO, transferi zorunlu dersler gibi) sağlamaları,

gerekir.

(2) 100’lük sistemlere göre elde edilen başarı notlarının 4’lük sisteme dönüştürülmesinde ÜYK tarafından kabul edilen dönüşüm tablosu kullanılır.

Değerlendirme ve kabul

MADDE 18 – (1) Değerlendirmede kullanılmak üzere ilgili bölüm tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılabilir. İlgili bölüm bu sınavlarda başarılı olamayan adayları değerlendirme dışı bırakabilir.

(2) Sıralama yapılırken, GNO, TNO, üniversiteye yerleştirmede kullanılan sınavların puanı (ÖSYM, SAT gibi), yazılı/sözlü sınav puanı gibi ilgili bölüm tarafından önerilen ve ÜYK tarafından onaylanarak ilan edilen ölçütler kullanılır.

(3) Kabul edilen adaylar, bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

İntibak işlemleri

MADDE 19 – (1) Kabul edilen adayların, daha önce kayıtlı oldukları programda aldıkları derslerden hangilerinin, geçiş yaptıkları programda hangi derslere karşılık sayılacağı; bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Yatay geçişte öğrencinin kaç yarıyıl transfer ettiği, transfer edilen krediler 17’ye bölünerek ve en yakın tam sayıya tamamlanarak bulunur. Bu sayı öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programda fiilen okuduğu yarıyıl sayısından fazla ise fiilen okunan sayıda yarıyıl transfer edilebilir. Transfer edilen yarıyıllar normal ve azami sürelere sayılır.

(3) CC ve üzeri not alınarak tamamlanan ve ilgili fakülte veya yüksekokul tarafından transferi kabul edilen dersler, Pass (P) notu ve kredileri ile birlikte not çizelgesine işlenir.

(4) Öğrencinin başarıyla tamamladığı derslerin kapsamının Üniversitenin programlarıyla aynı, ancak kredilerinin farklı olması durumunda, ilgili bölüm tarafından teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri de göz önüne alınarak eşdeğerliliğine karar verilen derslere, ilgili yönetim kurulunun da onayı ile eşdeğer sayılan dersin kredisi verilir.

(5) Öğrencinin yeni programına kayıt yaptırdığı yarıyılı takip eden ilk kayıt dönemi başına kadar yatay geçiş kredilerinde değişiklik yapılabilir. Değişiklik başvuruları, ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

Kontenjan

MADDE 20 – (1) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler YÖK tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır.

(2) Her bir program için belirlenen kontenjanın ne kadarının Hazırlık sınıfına ayrılacağı Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılmaz.

Başvuru koşulları ve süreci

MADDE 21 – (1) Adayların kayıt oldukları programa yerleştirildikleri yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçiş yapmak istedikleri diploma programının o yıla ait taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

(2) Kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapan adaylardan sadece İngilizce Hazırlık ve birinci sınıf statüsünde olup İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenler İngilizce Hazırlık sınıfına kabul edilebilir. Diğer adayların başvuru esnasında İngilizce dil yeterliğini, Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre belgelemesi gerekir.

(3) Kurum içi yatay geçiş başvuruları İngilizce yeterlik şartı sağlandıktan sonra yapılabilir.

(4) Daha önce kayıtlı olduğu programda Senato tarafından belirlenen öğrenim süresini geçirmiş olan adayların başvuruları alınmaz.

(5) Adaylar birden fazla bölüme başvurabilir.

(6) Yatay geçiş başvuruları, akademik takvimde ilan edilen başvuru süresi içinde Üniversitenin Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne yapılır. Başvuru ilanında belirtilen belgeler, eksiksiz bir biçimde ve ilanda belirtilen şekilde sunulur.

(7) Başvuru koşullarını sağlayamayan adayların başvuruları alınmaz.

Değerlendirme ve kabul

MADDE 22 – (1) ÖSYM sınavına 2011 ve öncesinde girmiş olan adaylar için ÖSYM kılavuzunda yer alan “Ortaöğretimdeki Alanlar ile Aynı Alanlardaki Lisans Programları” tablosu dikkate alınarak ilgili puan türü değerlendirmede kullanılır.

(2) Her bir programa başvuran öğrenci sayısının kontenjanı geçmesi durumunda, adaylar merkezi yerleştirme başarı sırasına göre sıralanır ve en yüksek sıradaki adaydan başlanarak kontenjan dahilinde aday kabul edilir.

(3) Kabul kararı ÜYK tarafından alınır.

İntibak işlemleri

MADDE 23 – (1) Kabul edilen adayların, daha önce kayıtlı oldukları programda aldıkları derslerden hangilerinin, geçiş yaptıkları programda hangi derslere karşılık sayılacağı; bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Yatay geçişte öğrencinin kaç yarıyıl transfer ettiği, transfer edilen krediler 17’ye bölünerek ve en yakın tam sayıya tamamlanarak bulunur. Bu sayı öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programda fiilen okuduğu yarıyıl sayısından fazla ise fiilen okunan sayıda yarıyıl transfer edilebilir. Transfer edilen yarıyıllar normal ve azami sürelere sayılır.

(3) Üniversite içinden yatay geçişte CC ve üstü not alınmış ve transferi bölüm tarafından tanınmış dersler transfer edilir; DD ve DC notu alınmış derslerin transfer işlemi öğrencinin talebi üzerine, danışman onayı ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır. Tüm transfer edilen dersler notu ve kredisi ile birlikte transfer edilir.

(4) Üniversite dışından yatay geçişte CC ve üzeri not alınarak tamamlanan ve ilgili fakülte veya yüksekokul tarafından transferi kabul edilen dersler, Pass (P) notu ve kredileri ile birlikte not çizelgesine işlenir.

(5) Üniversite dışından yatay geçişte öğrencinin başarıyla tamamladığı derslerin kapsamının Üniversitenin programlarıyla aynı, ancak kredilerinin farklı olması durumunda, ilgili bölüm tarafından teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri de göz önüne alınarak eşdeğerliliğine karar verilen derslere, fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun da onayı ile eşdeğer sayılan dersin kredisi verilir.

(6) Ders ve kredi transferi öğrencinin kabul edildiği programa kayıt olduğu yarıyılda yapılır. Daha sonra talep edilecek değişiklikler ÜYK’nın onayı ile gerçekleşebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Genel Hükümler

Sonuçların ilanı

MADDE 24 – (1) Yatay geçiş değerlendirme sonuçları, başvuran tüm adayların isimleri değerlendirmede esas alınan ölçütlere göre sıralanmış biçimde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(2) Değerlendirme sonucu başarılı bulunan aday sayısının kontenjanı geçmesi durumunda, kontenjanı aşmayacak sayıda yedek aday belirlenir.

Üniversiteye kayıt

MADDE 25 – (1) Kurum içi yatay geçişi kabul edilen öğrenciler, bölüm değişikliği işlemlerini akademik takvimde belirtilen tarihlerde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğünde yaptırırlar.

(2) Üniversite dışından yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler, kayıt işlemlerini akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 19/8/2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümlerine göre Kayıt İşleri Şube Müdürlüğünde yaptırırlar.

Özel öğrenciler ve değişim programlarına katılan öğrenciler

MADDE 26 – (1) Özel öğrenciler veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları halinde, sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.