6 Temmuz 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29408

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar değerlendirme öncesinde yabancı dil sınavına alınırlar. YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olanlar enstitü yönetim kurulu kararı ile bu sınavdan muaf tutulur. Adayların yabancı dil sınavı ve mülakatlarının değerlendirilmesi, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik jürilerce yapılır. Yabancı dil sınavı; yabancı dilde yazılmış, adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçe’ye iki saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı dil sınavında başarı notu tam notun %60’ıdır. Yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar mülakata alınırlar, başarılı oldukları takdirde tezli yüksek lisans programlarında öğrenimlerine başlayabilirler. Başarısız olan öğrencilerin her dönem başında yeni adaylar için değerlendirme öncesinde yapılan yabancı dil sınavına girerek veya anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik ve benzeri sınavlarından birisinden bu puana eşdeğer bir puan alarak yabancı dil başarı şartını yerine getirmeleri gerekir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tez çalışmasına başlayamaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde yabancı dil şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların asil ve asil kontenjanı kadar yedek öğrenci listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine başarı sırasına göre yedek listedeki adaylar, kontenjanı aşmamak kaydı ile ders ekleme-ders silme dönemi içinde kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/8/2013

28726

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/3/2014

28945

2-

18/7/2014

29064