6 Temmuz 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29408

YÖNETMELİK

Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2014 tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın/yılın başlamasından önce Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde sorumlu olmaları halinde katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra derslere yazılır ve bu dersleri değiştirebilirler. Öğrenci, kaydını yapmakla yükümlü olup tüm kayıt yenileme işlemlerinden sorumludur.

(2) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıldaki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenen azami öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencinin sadece otomasyon sisteminden ders kaydını yaptırması ya da sadece katkı tutarını ödemiş olması hali, kayıt yenileme için yeterli değildir. Kayıt yenileme için her ikisinin de yerine getirilmiş olması gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Öğrenciler, ilgili mevzuata göre belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerince her yarıyıl/yıl ödemek zorundadır. Öğrencilerden her bir dönem için birinci örgün öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci örgün öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl/yıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı ilgili birim kurulu kararı ile öğrenimleri süresince toplam iki yarıyıl, öğrenim süreleri sekiz yarıyılı aşan lisans programları için toplam üç yarıyıl süre ile izin verilebilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Böyle bir durumda izin için başvurunun, nedenlerin açıklanması veya belgelenmesiyle birlikte, yarıyıl/yıl başlangıcından itibaren on iş gününde yapılması zorunludur. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına giremez.

(2) Öğrencilere, hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik tecilinin kaldırılması ve ilgili kurulun uygun gördüğü nedenlerle yarıyıl/yıl süresi içinde talepleri halinde izin verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin, nedenin ortaya çıkmasından başlayarak en geç on iş günü içinde ilgili birime başvurması ve olguyu gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Yarıyıl/yıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl/yıl başından başlayarak izinli sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ders planlarında; her yarıyılda/yılda okutulacak dersler ile bu derslerin; zorunlu veya seçmeli oldukları, kuramsal ders saati, uygulamalı ders saati, AKTS kredisi ve eğer var ise ön koşul/ön koşullu oldukları derslerin bilgileri yer alır. Ders planında yer alan derslerin AKTS kredilerinin toplamı her yarıyıl için 30, yıl için 60 olmak zorundadır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları ile beşinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, katkı payını ödedikten sonra, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrencilik süresinden sayılması koşulu ile ikinci yarıyıldan/yıldan itibaren ders kaydını yaptırmadan ya da yarıyıl/yıl için öngörülen AKTS kredisi altında kalan dilediği sayıda derse kayıt yaptırarak öğrenimini sürdürebilir.”

“(4) Öğrenciler birinci yarıyıldaki/yıldaki tüm derslere kayıt yapmak zorundadır.”

“Önceki yarıyıllardaki/yıllardaki dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler; öncelikle bu derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Bu dersler farklı yarıyıllarda ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile en fazla bir üst yarıyıldaki derslere kayıt yaptırılır. Üst yarıyıl/yıldan ders alma üçüncü yarıyıldan/ikinci yıldan itibaren başlar. Buna göre;”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Bir dersten başarısız olan, devamsızlıktan kalan ya da bir dersi alması gereken yarıyılda/yılda alamayan/almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda/yılda almak zorundadırlar.

(2) Öğrenciler, genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek için daha önce aldıkları ve başardıkları veya muaf oldukları derslere, yeniden kayıt olabilir. Öğrencinin bu dersler için yeniden kayıt, devam ve belirlenen yarıyıl/yıl içi ölçme araçları etkinliklerini yerine getirmesi gerekir.

(3) Ders ve/veya uygulamada devam şartlarını yerine getirmiş olan ancak başarısızlık nedeniyle ders tekrarı yapan öğrencinin bu dersler için de yeniden kayıt, devam ve belirlenen yarıyıl/yıl içi ölçme araçları etkinliklerini yerine getirmesi gerekir.

(4) Bir seçmeli dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar edebileceği gibi, dersin ait olduğu yarıyılda/yılda yer alan farklı bir seçmeli dersi de alabilir.

(5) Derslerin tekrar edilmesi durumunda;

a) Tekrar edilen, zorunlu ders ise GANO alınan en son not üzerinden,

b) Tekrar edilen, seçmeli ders ise GANO alınan en yüksek not üzerinden

hesaplanır

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları her yarıyıl için programlanır. Ara sınavlar, yarıyılın başlangıcında bölümün veya programın önerisi dikkate alınarak, açıldığı bölümün veya programın ilgili yönetimi tarafından düzenlenir ve duyurulur.

(2) Ders planında yer alan dersler için en az bir ara sınav yapılır. Herhangi bir yarıyılın ders planında yer alan derslerin sınavları aynı anda olmayacak şekilde programlanır. Aynı günde; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin sınavları hariç, aynı yarıyıla ait en çok iki dersin sınavı yapılabilir.

(3) Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak; ödev, uygulama ve küçük sınavlar da yapılabilir. Bu durumda, o dersin yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıkları ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden verilen notlar ile değerlendirilir.

(4) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(5) Belirlenen ilkelere göre yarıyıl içi/yıl sonu not ortalaması hesaplanır. Bir dersin ara sınavının yarıyıl/yıl sonu ham başarı notuna etkisi % 40, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavının etkisi de % 60’tır. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen veya girdiği halde sınavdan yarıyıl/yıl sonu sınav limiti (YSSL) altında not alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve başarı notu olarak doğrudan (FF) notu verilir.

(6) Bir dersin sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmak, devam şartını sağlamış olmak ve derse bağlı uygulamalarda başarılı olmak gerekir. Aynı kod numarası ile belirlenen uygulamalar için, ayrıca sınav tarihi ilân edilmez ve bu uygulamaların değerlendirilmesi, sözlü, yazılı, uygulamalı veya yarıyıl/yıl içindeki farklı çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde yapılabilir.

(7) Almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava giremeyen veya girdiği halde (FF), (FD) alarak başarısız olan öğrenciler bu derslerden bütünleme sınavına girebilir.

(8) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl/yıl sonu notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.

b) Bütünleme sınav notları o derse ait yarıyıl/yıl içi not ortalamaları göz önüne alınarak o derse ait yarıyıl/yıl sonu sınav not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir. Bu durumda GANO hesabı bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanır.

c) Dönem içi proje, bitirme çalışmaları, staj, öğretmenlik uygulamaları ile yaz öğretiminde alınan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez.

(9) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav programları akademik takvimde belirlenen tarihler arasında, dersin okutulduğu bölüm veya program başkanlığınca tarihi, saati ve yeri belirtilerek programlanır ve ilân edilir.

(10) Öğretim elemanı ara, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının kâğıtlarını, soru ve cevaplarını, sınav tutanakları ile birlikte yarıyıl/yıl sonunda tutanak karşılığında birim yönetimine teslim eder. Yazılı sınav kâğıtları iki yıl süre ile saklanır.

(11) Bölümün veya programın tüm derslerin dönem sonu başarı notları sınavların bitimini izleyen en geç üç gün içinde ilân edilir.

(12) Mazeret sınavları, birim yönetim kurulları tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden ya da sağlık raporu ile belgelediği sağlık sorunlarından dolayı ara sınava giremeyen öğrenci, mazeretinin bitim tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde bir dilekçe ile dersi veren birim yönetimine başvurmak zorundadır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.

(13) Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen ve mazeretleri, dersi veren birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için, her yarıyılın/yılın en geç son haftasına kadar mazeret ara sınavları yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir:”

“a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın/yılın başına kadar ek sınav hakkı verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her eğitim-öğretim yılı başında; bağıl değerlendirmeye katma sınırı (BDKS), ham başarı notu alt sınırı (HBAS), yarıyıl/yıl sonu sınav limiti (YSSL) ve bağıl değerlendirme sistemiyle değerlendirilemeyecek özellikteki dersler Senato tarafından belirlenir.”

“3) (E) Eksik: Yarıyıl/yıl sonu sınavına girdiği halde, belgelenmiş makul ve geçerli nedenle laboratuvar, proje, ödev ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir. (E) alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Ancak, ilgili birim tarafından mazereti kabul edilen hallerde bölüm veya program başkanlığının önerisi ve birim yönetim kurulunun onayı ile (E) işaretinin süresi daha sonraki kayıt başına kadar uzatılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin başarı durumu; her yarıyıl/yıl sonunda hesaplanan (YANO) ve (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl/yıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Çeşitli sebeplerden dolayı kayıtlı bulunduğu akademik yılın güz veya bahar yarıyılına devam etmeyen öğrencilerin devam edilen yarıyıl sonunda oluşan YANO’ları bahar yarıyılı/yıl sonunda GANO’ya dönüşür.”

“(4) Öğrencinin ilgili yarıyıl/yılda öngörülen seçmeli ders sayısından fazla sayıda seçmeli ders alması durumunda; en yüksek not aldığı dersler GANO hesabında dikkate alınır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi için öğrenci, sınav sonucunun ilânını takip eden üç iş günü içinde dersin kodunun ait olduğu idari birime yazılı olarak başvurabilir. Bu başvuru öğretim elemanına iletilir. Eğer maddi hata mevcut ise, ilgili yönetim kurulunun onayı ile öğretim elemanınca not düzeltilir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2014

29098