6 Temmuz 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29408

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL

İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/2/2014 tarihli ve 28908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında YDS’ye göre karşılıklarının, önlisans programları için 40; lisans programları için 50 puana denk gelen puanı almış olanlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Zorunlu hazırlık sınıfında yılsonu itibariyle başarısız olan öğrenciler, takip eden akademik yılın başında açılan yabancı dil seviye tespit sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olanlar kayıt yaptırdıkları programda eğitimlerine devam ederler. Başarısızlık durumunda ise öğrenci bir akademik yıl daha hazırlık eğitimine tabi tutulur. Birinci yılın sonunda devam koşulunu yerine getirmesine rağmen başarısız olan öğrenciler, hazırlık sınıfına devam edip etmeyeceklerini yabancı dil seviye tespit sınav sonucu ilanını takip eden yedi gün içerisinde yüksekokul müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak belirtmek zorundadırlar. Bu öğrenciler, ikinci yılda da hazırlık sınıfına devam ederek veya yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yılsonu genel sınavına ve/veya bütünleme sınavına girebilirler. Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.”

“(4) Eğitim-öğretim yılının bahar dönemi başlangıcında başka bir üniversitenin hazırlık sınıfından yatay geçiş ile Üniversitenin hazırlık sınıfına gelen öğrencilerin, geldikleri üniversitede güz yarıyılında almış oldukları her türlü sınav notları, ilgili bölümün muafiyet ve intibak komisyonunca değerlendirilerek intibakları yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“Azami sürelerin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/2/2014

28908