6 Temmuz 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29408

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2013 tarihli ve 28766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Başkoordinatör ve yardımcısı: Tıp Fakültesi Başkoordinatörünü ve yardımcısını,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

ç) Dekan: Fakülte Dekanını,

d) Ders Kurulu: I, II ve III’ üncü dönemlerde entegre sisteme göre bir arada öğretilmesi kararlaştırılmış farklı derslerden oluşan ders grubunu,

e) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,

f) Dönem: En az otuziki haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders yılını,

g) Eğitim komisyonu: Fakültenin Eğitim Komisyonunu,

ğ) Fakülte: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde tanımlanan kurulu,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde tanımlanan kurulu,

i) İntörnlük: VI ncı dönemdeki, klinik, poliklinik, gerekli laboratuvar uygulamalarını ve alan çalışmalarını içeren stajlardan oluşan on iki aylık eğitim-öğretim sürecini,

j) Koordinatör ve yardımcısı: Tıp Fakültesi dönem koordinatörünü ve yardımcısını,

k) Kredi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı belirten öğrenci iş yükünü; bir kredinin (AKTS) 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık geldiğini,

l) Mesleki seçmeli ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan, mezun olabilmek için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilerek alınması ve başarılı olunması gereken dersleri,

m) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

n) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

o) Seçmeli staj: Eğitim-Öğretim yılının başlangıcında ilan edilen seçmeli stajlar arasından öğrencinin kendi isteği doğrultusunda seçtiği stajı,

ö) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,

p) Alan dışı serbest seçmeli ders: Öğrencinin kendi lisans programı dışındaki programlardan bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak için danışmanın onayı ile alması gereken dersleri,

r) Staj: IV, V ve VI ncı dönemlerde klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik ve teorik olarak yürütülen eğitim-öğretimi,

s) Staj sınavı: Staj sonunda yapılan sınavı,

ş) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, istenen belgelerle birlikte öğrencinin kendisi tarafından yapılır. Ancak kayıtlarını mazeretleri nedeniyle yapamayacak durumdaki öğrencilerin kayıt işlemleri resmi vekâleti olanlar tarafından yapılabilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da yazılı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Öğrenci her dönem başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, öğrenci katkı payını yatırdıktan sonra danışmanı gözetiminde ders alma işlemini yaparak kaydını yeniler. Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kayıt yenileme işlemini kendisi yapar. Ders alma işlemini belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde ders alma ve bırakma günlerinde ders alma işlemini yaptırabilir.

(2) Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci o döneme devam hakkını kaybeder ve izleyen dönem başında kaydını yeniler. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“c) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi altı yıl olan programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.”

“ç) Azami süreler içinde katkı payı ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı ödenmemesi nedeni ile kayıt yeniletmeyen öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Eğitim Komisyonu; tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Programı doğrultusunda rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri bildirimleri değerlendirerek Fakülte Kuruluna önerilerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar. Ders verecek öğretim elemanlarını ve ders kurulu sorumlularını Fakülte Yönetim Kuruluna önerir. Eğitim Komisyonu gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine toplanır. Eğitim Komisyonunun toplantı ve karar nisabında 2547 sayılı Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır. Eğitim Komisyonu, Fakültenin birimleri, diğer komisyonları ve koordinatörlükleri ile eşgüdüm halinde çalışır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur. Devam durumları imza karşılığında yapılacak yoklamalarla belirlenir.

a) Dönem I, II ve III’te yer alan her ders kurulunun sınavına girebilmek için o ders kurulunda yer alan teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin en az % 80’ine katılmak zorunludur. Devamsızlığı mazeretsiz olarak bu sınırları aşan öğrenci, DZ notu alır, o ders kurulunun sınavına giremez. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle devamsızlığın bu sınırları aşması durumunda öğrenci MZ notu alır ve o ders kurulunun sınavına giremez. MZ notu alan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bir eğitim yılında tüm ders kurullarında toplam devamsızlığın teorik derslerin %30 unu, uygulamalı derslerin % 20 sini geçmesi durumunda ise genel sınava ve bütünleme sınavına giremez.

b) Dönem IV ve V de her staj için o stajda yer alan teorik derslerin en az %70 ine, uygulamalı derslerin en az % 80 ine, Dönem VI da ise her bir staj süresinin en az %80 ine katılmak zorunludur. Devamsızlığı bu sınırları aşan öğrenci DZ notu alır, staj sınavına ve staj bütünleme sınavına giremez ve stajı tekrarlar. Mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrencilere MZ notu verilir ve bu öğrencilerden devamsız oldukları süreyi tamamlayanlara mazeret sınavı açılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmeleri için hastalığını sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere ve sınavlara giremez, girmiş oldukları derslerin yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İzinli sayılan öğrencilerin, izinli sayılan süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) FF: Ön şartlı ve ön şartsız derslerde başarı notu %60 ın altında, başarısız. Dönem IV ve Dönem V stajlarında pratik sınavda başarısızlığı nedeniyle teorik sınava girme hakkı tanınmayan öğrencilere de bu not verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri, ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile (b) bendi ve beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“b) Ders kurulu sınavı; her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır. Ders kurullarındaki derslerin ders saatleri ağırlığına göre soru sayıları belirlenir. Her ders kurulu sonunda sınav, teorik (yazılı veya sözlü) veya teorik ve pratik (uygulamalı veya sözlü veya yazılı) olarak yapılır. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu puanı denir.  Ders kurulu sınavının sonucu, sınavdan sonra en geç iki hafta içinde ilan edilir.”

“c) Genel sınav; her akademik yılın sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra yapılan ve o dönem okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır. Genel sınavda, ders kurullarındaki derslerin ders saatleri ağırlığına göre sorular belirlenir. Sınavın amacı, kapsamı, yöntemi, soru biçimi, soru sayısı ve sınav süresi Eğitim Komisyonu tarafından belirlenir.”

“d) Mazeret sınavı; mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınavı için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa, dönem koordinatörünün teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile akademik takvimde belirlenen günde yapılır. Sınav teorik (yazılı veya sözlü) veya teorik ve pratik (uygulamalı veya sözlü veya yazılı) olarak yapılabilir. Genel sınav ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.”

“I, II ve III üncü dönemlerdeki ders kurulu sınav puanı, ders kurulu sonunda yapılan sınavdan alınan puandır.”

“b) Pratik puanı; ders kurulu sonu pratik sınavında verilen puandır. Öğrenci bir ders kurulu sınavının pratik kısmına mazeretsiz olarak girmemesi durumunda o ders kurulunun teorik sınavına alınmaz. Dönem I, II ve III ders kurulları pratik sınavlarında baraj uygulaması yapılmaz. Pratik puanı, ders kurulu teorik sınavının puanına eklenir.”

“b) Öğrencinin bir üst döneme geçebilmesi için, genel sınav veya bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 50 ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.”

“(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci dönemde en fazla bir dersten, ara dönemlerde ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı; not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara dönemlerde de sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) IV ve V inci dönemlerle klinik dersler staj grupları halinde yapılır. Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Dekanlık tarafından dönem başında ilan edilir. Her stajın Dekan tarafından görevlendirilen bir sorumlusu olur. Staj sorumlusu, dönem koordinatörü ile birlikte programların hazırlanması, duyurulması, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimleri ile eğitimin değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Staj sınavı; IV ve V inci dönemlerde her stajın sonunda yazılı ve/veya sözlü teorik sınav ya da uygulamalı veya sözlü veya yazılı teorik ve pratik olarak, stajı oluşturan derslerin ağırlığına göre staj sorumlusu ve staj sorumlusunca önerilen, fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanan ilgili anabilim dalı öğretim üyelerince yapılır. Bu sınav hasta veya olgu sunumu, fizik muayene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri gibi uygulamalı yapılabilir. Dönem IV ve Dönem V stajlarında pratik sınavda başarısız bulunan öğrencilere teorik sınava girme hakkı tanınmaz; bu öğrenciler o stajın bütünleme sınavına girerler. Sözlü sınavda sorulacak sorular ve cevapları, sınav öncesinde tutanakla belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) IV ve V inci dönemlerdeki staj sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları, ilgili stajın tamamlandığı yarı dönemin son stajının bitiminden sonra planlanır. İlgili yılın tüm stajlarını almış ve bir üst döneme geçmek için Dönem IV’de yalnızca bir stajdan, Dönem V’de ise en fazla iki stajdan bütünlemeye kalmış olan öğrenciler, girmek istedikleri sınav tarihinden bir hafta önce Dekanlığa yazılı olarak başvurmaları halinde yarı dönem bütünleme sınavını beklemeden o dersin programda yer alan bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Bu öğrenciler yarı dönem sonundaki bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu staj veya stajları bir sonraki staj döneminde tekrarlar. Tekrarlanan stajlarda da devam zorunluluğu vardır.

(2) Stajlardaki devamsızlık durumu ilgili staj sorumlusunca stajın sonunda dönem koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirilir. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Staj notu; staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan puandır. Stajlardaki başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır.

(2) Staj sonunda yapılan pratik sınavındaki başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır.

(3) Staj notu; pratik sınavından 100 üzerinden en az 60 alan öğrenci, teorik ve/veya sözlü staj sınavına girebilir.

(4) Staj sonu başarı notu; staj sonu pratik sınav puanı ile staj sonu teorik ve/veya sözlü sınav puanının ortalamasıdır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dönem sonu başarı notu

MADDE 20 – (1) IV ve V inci dönemlerde staj veya bütünleme sınavlarında alınan geçer notların ortalaması, dönem sonu başarı notudur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(2) İntörn hekimlik, aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir. Stajlar ve uygulama süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Dekanlık tarafından dönem başında ilan edilir.”

“(4) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve alan çalışmalarında öğretim üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır. Dönem VI intörnlük döneminde öğrencilerin başarısı, her stajda yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve alan çalışmaları, yaptıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her stajdaki çalışmalarından en az CC notu alması zorunludur. Öğrencilerin uygulama karnesi ve staj değerlendirme formu, Dekanlığa iletilir.”

“(6) Yurt içindeki veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerinin intörn öğrencileri, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim stajlarını Fakültede yapabilir.”

“(8) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dönem stajları için iki ek staj tekrar hakkı verilir. Bu stajlardan sonra; başarısız staj sayısını beşe indirenlere bu stajlar için üç, ek staj tekrar hakkı almadan beş staja kadar başarısız olan öğrencilere dört staj, bir stajdan başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız olarak başarısız oldukları stajı tekrarlama hakkı tanınır. Yukarıda belirtilen koşulların oluşması halinde öğrencilerin ilişikleri kesilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Sınav günleri, sınav şekli ve sınav evrakları”

“(2) Tüm dönemlerdeki yazılı sınav belgeleri en az iki yıl süreyle saklanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Azami sürelerin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/9/2013

28766