5 Temmuz 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29407

YÖNETMELİK

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinden:

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/5/2012 tarihli ve 28288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İngilizce yeterlik

MADDE 8 – (1) Öğretim dili tamamı İngilizce veya kısmi İngilizce (en az %30) olan programlara kayıt olan öğrencilerin İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığı İYS ile belirlenir.

(2) İYS sonucuna göre başarılı olanlar ile YÖK ve Senato tarafından kabul edilen uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler doğrudan lisans öğrenimine başlar.

(3) Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık programına kaydedilir. İngilizce hazırlık programı öğretiminde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Türkçe eğitim veren programlarda İngilizce Hazırlık eğitimi isteğe bağlı olarak alınabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 ve 10 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Derslere Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS/ECTS) göre dersin toplam saati ve ders dışı çalışmalar dikkate alınarak AKTS/ECTS kredisi verilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri ile üçüncü fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.