4 Temmuz 2015 Tarihli ve 29406 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2015/7866    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

CEZANIN KALDIRILMASI KARARLARI

—  Hükümlü Tunç BAŞŞA’nın Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2015/44)

—  Hükümlü Mehmet ÖZDEN’in Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2015/45)

 

ATAMA KARARLARI

—   Adalet ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yurt Dışında Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/26)

—  Pamuk Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/6/2015 Tarihli ve 6338 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2/7/2015 Tarihli ve 6354 Sayılı Kararı

—  Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/17 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

—  Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/19 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/89, K: 2014/116 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/6/2015 Tarihli ve E: 2014/179, K: 2015/54 Sayılı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 10, 13, 14, 15, 18 ve 23. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri