4 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29406

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2010/1 SAYILI

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğin EK-1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesinden “41.fasıl” ibaresi kaldırılmış, söz konusu listeye “3204.14.00.00.00” ibaresinin altındaki satırlara gelmek üzere “41.07” ve “41.15” ibareleri eklenmiştir.

MADDE  2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.