3 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29405

YÖNETMELİK

Murat Hüdavendigar Üniversitesinden:

MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Murat Hüdavendigar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Murat Hüdavendigar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;

a) Merkez/ MHUSEM: Murat Hüdavendigar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c)                Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Murat Hüdavendigar Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Murat Hüdavendigar Üniversitesini,

ifade eder.

Merkezin amacı

MADDE  4 – (1) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, Üniversitenin eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, örgün öğretim dışında kalan eğitim-öğretim programları, seminerler, konferanslar, lisans tamamlama, pedagojik formasyon, çıraklık, dil, bilgisayar, beden eğitimi, müzik, resim vb. eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlara hizmet götürmek ve bu hizmetler aracılığı ile üniversitenin bu kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Faaliyet alanları

MADDE  5 – (1) MHUSEM’in kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir:

a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere yönelik çeşitli konularda ihtiyaç duyulan eğitim ve sertifika programları açmak,

b) Üniversite içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek,

c) Uzaktan eğitim ve internet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,

ç) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek,

d) Lisans öncesi öğretim kademelerinden mezun olanlar için mesleki ve teknik eğitime ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar düzenlemek veya örgün eğitim hizmeti sunmak,

e) İhtiyaç duyulan konularda ilgili yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık sorumluluklarını artıracak katılımcı bir toplum yapısını oluşturucu programlar geliştirmek,

f) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin vereceği her türlü kurs ve eğitsel çalışmanın organizasyonunu yapmak, araç-gereç ve sunu olanaklarını sağlamak,

g) Boş zamanları değerlendirici, eğlendirici programlar düzenlemek, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alışkanlıklarla savaş vb. konularda üniversite içinde ve dışında aktif grup çalışmaları yapmak,

ğ) Kitap, dergi, broşür vb. yayınlar yapmak, öğrencilerin ve halkın okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenlemek,

h) Çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi arttırmak, kaynaşmayı arttırıcı geziler düzenlemek,

ı) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c)                Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından veya üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü’nün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Merkez Müdürü, gerekli görürse çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri veya üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürü’nün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü’nün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Merkez Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ile ilgili fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlerinden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü’nün daveti üzerine en az yılda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Danışma Kurulu:

a) Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının yönetim kurullarınca belirlenecek temsilciler ile üniversiteye bağlı tüm fakülte dekanlarının, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürlerinin önerecekleri ve Rektörün onaylayacağı birer öğretim üyesinden oluşur,

b) Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden Merkez Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir,

c) Merkez Müdürü’nün önerisi ve Merkez Danışma Kurulu’nun onayı ile gerektiğinde; üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir,

ç) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürü’nün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve oyçokluğu ile karar alır,

d) Merkez Danışma Kurulu, merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Merkez Danışma Kurulu; sürekli eğitim faaliyetleri konularında Merkez Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürü’nün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Bütçe harcamalarında merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürü’ne devredebilir.

İta amirliği

MADDE 14 – (1) MHUSEM’in ita amiri Rektördür. Rektör, bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rektörü yürütür.