3 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29405

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilimsel çalışma grubu: Merkezin Yönetim Kurulu tarafından bilimsel etkinliklerin, faaliyetlerin düzenlenmesi ve projelerin planlanıp yürütülmesi amacıyla Merkez ya da Merkez dışından üyelerle oluşturulan grupları,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (MÜSEMER): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; birey ve toplumun sosyal refahıyla ilgili karşılanamayan ihtiyaçlarını saptamak, gidermek ve sosyal sorunlarını çözmek amaçlı eğitim, araştırma ve uygulamalar planlamak ve gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşmak için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Sosyal hizmet alanlarında politikalar geliştirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren kamu veya özel kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçları doğrultusunda işbirliği ve eşgüdüm içerisinde projeler planlamak ve yürütmek, danışmanlık yapmak.

c) Sosyal hizmet alanlarında çalışan personelin, iş verimliliklerinin arttırılmasını amaçlayan çeşitli hizmet içi eğitim programları düzenlemek.

ç) Çalışma alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, panel, atölye çalışması, seminer, sempozyum, kongre vb. bilimsel etkinlikleri planlamak ve yürütmek.

d) Merkezin işlevselliğini artırmak ve toplumsal bilinci geliştirmek amacıyla sosyal hizmet alanlarında sertifika, kurs ve benzeri eğitim programları planlamak, yürütmek kitle iletişim araçlarında yayınlanmasına katkıda bulunmak.

e) Sosyal hizmet alanlarında uluslararası çalışmaları ulusal alana aktarmak, bülten, dergi, bilimsel dergi gibi süreli yayınlar ve kitaplar çıkarmak.

f) Çeşitli meslek elemanları çalıştırarak sosyal hizmet alanlarında geliştirilen projeleri uygulamak.

g) Sosyal hizmet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve görgü arttırmak amacıyla eğitim görmek üzere yurt dışına eleman göndermek veya yurt dışından eleman gelmesini sağlamak.

ğ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde sair çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 7 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Aile, çocuk, gençlik, yaşlılık, engelli refahı alanı: Aile, çocuk, gençlik, yaşlı ve engellilerin sosyal, ekonomik ve psikolojik durumlarını bir bütün olarak ele alan önleyici, koruyucu, değiştirici, geliştirici ve tedavi edici nitelikte çeşitli mesleki faaliyetler planlamak ve uygulamak, bu alanda bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Kadının güçlendirilmesi alanı: Kadının toplumsal yaşama ve kalkınmaya katılımını engelleyen etmenlerin belirlenmesine ve sosyal statüsünü geliştirmeye yönelik uygulamalar yapmak.

c) Sağlık alanı: Sağlık alanlarında tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetin rol ve işlevleri konusunda hizmet alanına dönük programlar geliştirmek ve sosyal sağlık alanında gereksinim duyulan diğer konularda araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

ç) Endüstri alanı: Çalışma ortamlarında iş verimliliğini arttırmak, işçi refahını ve sağlığını geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda önleyici çalışmalar ve araştırmalar yapmak, işçi, işveren ve sendikalar arasındaki ilişkinin verimliliğini arttırmak ve iş barışını tesis etmek amacıyla faaliyetler yürütmek.

d) Göç ve kentleşme sorunları: Göç olgusunun nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını tespit ederek iç göçü ve dış göçü yaşamış kuşaklara yönelik uyum programları oluşturmak, göçmen, mülteci ve sığınmacıların sorunlarının tespit edilmesini amaçlayan bilimsel araştırmalar yapmak, çözüm önerileri geliştirmek, kent çevresindeki gecekondularda yaşayan bireylerin kentle bütünleşmelerini sağlayacak projeler planlamak, uygulamak ve anılan amaçları gerçekleştirmek için çeşitli çalışmalar yapmak.

e) Suçluluk: Suçun nedenleri ve işlenme biçimleri ile ilgili araştırmalar yapmak, suçluluğun önlenmesine yönelik programlar geliştirmek, suç işlemiş olanların rehabilitasyonu ile ailesinin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik destek programları geliştirmek ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapmak.

f) Okul sosyal hizmeti: Okul çağındaki çocukların ve gençlerin toplumsal ilişkilerine, okul başarılarına olumsuz yönde etki eden, biopsikososyal gelişmelerini tehdit eden sorunların belirlenmesi amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak; bu sorunların ortadan kaldırılması ve çocuklarla gençlerin iyilik halinin sağlanması için önleyici, koruyucu, değiştirici, geliştirici ve tedavi edici nitelikte çeşitli hizmet modelleri geliştirmek.

g) Yoksulluk: Yoksulluk ve nedenlerinin araştırılarak yoksullukla mücadele programları oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak.

ğ) Özel İhtiyaç Grupları: Özel ihtiyaç gruplarının savaş mağduru, doğal ve doğal olmayan afet mağdurları ile madde bağımlısı ve toplum dışına itilmiş diğer grupların sorunlarını tespit etmeyi amaçlayan bilimsel araştırmalar yapmak, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri oluşturmak, projeler geliştirmek.

h) İnsan hakları: Türkiye’de insan haklarının gelişimi ve uygulanmasına ilişkin bilimsel araştırmalar yaparak; ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuksal alanda insan haklarının geliştirilmesi ile doğrudan ilişkili sosyal hizmet faaliyetleri geliştirmek.

ı) Sosyal hizmet eğitimi: Ulusal ve uluslararası ölçekte sosyal hizmet eğitiminin geliştirilmesine yönelik çeşitli bilimsel çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek, projeler planlamak ve yürütmek; ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara uygun, özgün sosyal hizmet modelleri geliştirmek.

i) Sosyal sorunlar: Ulusal ve uluslararası ölçekte sosyal sorunları belirlemek, kaynaklarını araştırmak, sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri oluşturmak, sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine ilişkin uygulamalar yapmak, bu alandaki kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak.

j) Yerel yönetimler: İlgili yasa ve yönetmeliklerle belirlenen sorumluluk çerçevesi içinde yerel yönetimlerde sosyal hizmetlerin gelişmesini sağlamak, sosyal belediyeciliğin geliştirilmesi yönünde projeler geliştirmek, uygulamak ve yerel yönetimlerin açacağı sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

k) Toplum kalkınması:

1) İstihdamı geliştirmek ve istihdamın önündeki engelleri kaldırmak için araştırma ve incelemeler yapmak, meslek edindirme ve geliştirmeye yönelik çeşitli kurslar ve programlar düzenleyerek istihdamın gelişmesine katkı vermek.

2) Yerel toplumlara özel hizmetlerin götürülmesi ve bu hizmetler götürülürken yerel halkın girişkenliğinin geliştirilebilmesi amacıyla araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

3) Kırsal kalkınmayı destekleyici nitelikte projeler geliştirmek, bu amaca hizmet edecek kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4) Gönüllü kuruluşlara ait kaynakların sosyal hizmetler alanında bilinçli kullanılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

l) Serbest zaman faaliyetleri ve rekreasyon çalışmaları: Bireyin, toplum yaşamına daha aktif ve üretken olarak katılımını sağlamak, sosyal iyilik hallerini geliştirmek amacıyla rekreasyon gereksinimlerini belirlemek ve serbest zamanlarını değerlendiren çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 9 – (1) Müdür, sosyal hizmet eğitimi almış ve ilgili bilim dalında uzmanlaşmış, akademik ve mesleki donanıma sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı yöntemle görevden alınabilir.

(2) Üniversitede görev yapan ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili araştırmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen en çok iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdürün görevinde bulunmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu gündemini Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte hazırlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

e) Merkezin çalışma birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, personelin görev ve sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

g) Merkezde yapılan bütün işlemlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılıp yapılmadığını denetlemek.

ğ) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili tercihen öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, bu kararların amacına ulaşması için yapılması gerekenlerin icrasını planlamak.

b) Merkezin çalışma, ilke ve hedeflerini belirlemek, bilimsel ve idari plan ile programları hazırlamak.

c) Merkezin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak ve Rektöre sunmak.

d) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

e) Müdür tarafından sunulan faaliyet programı ile teklifleri görüşmek ve karara bağlamak, Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek.

g) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek.

ğ) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli belirlemek.

h) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en az beş en çok on beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri de bu toplantılara katılırlar. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.