3 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29405

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim dalı/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan akademik birimleri,

c) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez/eser çalışması yöneten, tam zamanlı öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

d) AKTS/ECTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre, yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren AKTS/ECTS kredisini,

e) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programlarında ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde rehberlik etmek üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya sanatta yeterlik/doktora derecesine sahip öğretim görevlisini,

f) Doktora tezi izleme komitesi: Fen bilimleri ve sosyal bilimler enstitülerine bağlı bilim dallarında doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun dönem projesi hazırlama yönergesine uygun olarak hazırlanan, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,

ğ) Enstitü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Enstitülerini,

h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) GRE: Uluslararası bir sınav olan Graduate Record Examinations sınavını,

j) GMAT: Uluslararası bir sınav olan Graduate Management Admission Test sınavını,

k) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği, enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlisini,

l) Kredi: Bir kredi, bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

m) Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan eğitimi,

n) Müdür: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,

o) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

ö) Program: Anabilim/anasanat dallarına bağlı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğine göre açılan lisansüstü eğitim-öğretim veren programları,

p) Program koordinatörü: Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanan, anabilim/anasanat dalı altındaki lisansüstü eğitim programı koordinatörünü,

r) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

s) Sanatta yeterlik eser metni: Güzel sanatlar enstitüsü sanatta yeterlik programı öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eser çalışmasına bağlı, tez/eser metni hazırlama yönergesine uygun olarak hazırlayacakları metni,

ş) Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi: Güzel sanatlar enstitüsüne bağlı anasanat dallarında sanatta yeterlik öğrencisinin tez/eser çalışmasını değerlendirmek, çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesi ve/veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlisinden oluşan komiteyi,

t) Seminer: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, tez çalışmalarına hazırlık olmak üzere öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan dersini,

u) Seçmeli ders: İlgili anabilim/anasanat dalında koşulları programlarca belirlenen, eğitim-öğretimi yapılan alanı ilgilendiren, alana özel ve alana yardımcı genel kültür nitelikli seçmeli dersleri,

ü) Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

v) Tez/eser danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrenciye, tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarında ders ve tez döneminde rehberlik etmek üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya sanatta yeterlik/doktora derecesine sahip öğretim görevlisini,

y) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik, tez/eser metni hazırlama yönergesine uygun olarak hazırlanan bilimsel/sanatsal çalışmayı,

z) Uzmanlık alan dersi: Tez/eser çalışması yaptıran öğretim elemanlarının yürüttüğü tez/eser çalışmaları alanında açılan dersi,

aa) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

bb) Yarıyıl: Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri, her akademik yıl, Senato tarafından belirlenen güz ve bahar dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

cc) Yabancı dil sınavı: Merkezi yabancı dil sınavını veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

çç) Yeterlik sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin bilimsel/sanatsal düşünme, bilimsel/sanatsal yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

dd) Yüksek lisans/ Sanatta yeterlik eser çalışması: Güzel sanatlar enstitüsü sanatta yeterlik programı öğrencilerinin sanatta yeterlik tezi yerine, yüksek lisans öğrencilerinin yüksek lisans tezi yerine hazırlayacakları ya da yapacakları sanatsal çalışmayı,

ee) Yüksek lisans eser metni: Güzel sanatlar enstitüsüne bağlı, anasanat dallarında yüksek lisans yapan öğrencilerin, yüksek lisans tezi yerine yüksek lisans eser çalışmasına bağlı, tez/eser metni hazırlama yönergesine uygun olarak hazırlayacakları metni,

ff) Zorunlu ders: İlgili anabilim/anasanat dalında koşulları programlarca belirlenen, eğitim-öğretimi yapılan alanı tanımlayan ve programdan mezun olabilme ön koşulunu oluşturan, alınması zorunlu dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ve Başvuru-Öğrenci Kabulü

Öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 standart puan ve enstitünün yapacağı branş sınavından en az 65 puan almaları gerekir. Sıralama notu, branş sınavının %50’si ve ALES puanının % 50’si toplanarak bulunur. Sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır. Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvar programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, yabancı dil bilgi düzeyine ilişkin esaslar enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Doktora programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları ve enstitünün yapacağı branş sınavından da en az 75 puan almaları gerekir. Lisans diploması ile başvuran adayların ise ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 80 standart puana sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve enstitünün yapacağı branş sınavından da en az 75 puan almaları gerekir.

(3) Sıralama notu, branş sınavının %50’si ve ALES puanının % 50’si toplanarak bulunur. Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik olması durumunda yüksek lisans not ortalaması daha yüksek olan aday; yüksek lisans derecesi olmayan adaylar arasında ise lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır. Konservatuvar programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde; adayların ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almaları gerekir.

(5) Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların enstitünün yapacağı branş sınavından da en az 75 puan almaları gerekir. Lisans diploması ile başvuran adayların ise lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve enstitünün yapacağı branş sınavından da en az 75 puan almaları gerekir.

(6) Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik olması durumunda, yüksek lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday; yüksek lisans derecesi olmayan adaylarda ise, lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır. Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuar programlarına alınacak sanatta yeterlik öğrencileri için ALES sınavına girmiş olma koşulu aranmaz.

(7) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde; adayların ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almaları gerekir.

(8) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenen lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Ancak Senato tarafından belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verilebilir.

(9) Öğrenimlerini yurt dışında yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlarına kabul edilebilmeleri için ön koşul olarak diploma denklik belgesi getirmeleri gerekir.

(10) Devlet bursluları dışında, kendi imkânları ile enstitülerde lisansüstü öğrenim görmek için gelen yabancı uyrukluların kabulüne ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(11) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, gerekli başvuru belgeleri, son başvuru tarihleri ve bu konuya ilişkin diğer usul ve esaslar enstitünün teklifi ile Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.

(12) Başvurularda istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(13) Üniversitenin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve/veya diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak yürüteceği, uluslararası ortak lisansüstü eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulünde; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Avrupa Birliği eğitim programları çerçevesinde bir yükseköğretim kurumu veya uluslararası kuruluşlarla yapılacak öğrenci değişimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel/Sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarında, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel/sanatsal hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci olarak kabul edilecek adaylar şunlardır:

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora ve sanatta yeterlik adayları.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, öğrencinin lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerinin yerine geçemez. Ancak, bilimsel/sanatsal hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel/sanatsal hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programlarında derslere devam, ders sınavları, ders notları ve derslerden başarılı sayılma koşulları hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bilimsel/sanatsal hazırlık programı süresi, dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Özel öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Enstitü içindeki bir başka lisansüstü programda veya bir başka yükseköğretim kurumunun aynı veya farklı bir lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış öğrenciler arasından, anabilim/anasanat dalı ve enstitü yönetim kurulunun önereceği ve Senatonun kabul edeceği kontenjana göre, lisansüstü programlara bilim/sanat giriş sınavı yapılarak yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Bu öğrencilerden geldikleri öğretim kurumunda yabancı dil sınavına girmemiş olanların, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan yabancı dil sınavına girmeleri gerekir. Adayların yatay geçiş için başvurabilmeleri için; lisansüstü öğrenimlerinden aldıkları notların ortalamasının 100 tam not üzerinden yüksek lisansta en az 75, doktorada ve sanatta yeterlikte ise en az 85 olması gerekir.

(2) Öğrencinin Üniversitedeki veya diğer bir yüksek öğretim kurumundaki yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programında başarılı olduğu derslerin yatay geçiş yapacağı programdaki derslere eşdeğerliği ve yarıyıl bazındaki öğrenim süresi anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlik programına yatay geçiş yapan öğrenci, yeterlik sınavına Üniversitede geçiş yaptığı programda girer.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, geldikleri öğretim kurumundan alınan öğrenim belgesi ve ders içeriklerini gösteren belgeleri, Üniversiteye vermeleri gerekir. Bu öğrencilerin daha önce devam etmiş oldukları yüksek öğretim kurumunda aldıkları derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları durumunda ise aldıkları notlar ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği, ilgili anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişlere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Yatay geçiş kontenjanları lisansüstü kontenjanlarla birlikte ilan edilir.

Lisansüstü programlara kayıtla ilgili esaslar

MADDE 8 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen adaylar, enstitü tarafından belirlenen süre içinde, enstitü tarafından teklif edilen ve Senato tarafından belirlenen belgeler ile kayıtlarını yaptırır.

(2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen belgelerin diploma dahil tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(3) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için:

a) Yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans diplomasına, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yüksek lisans mezunlarının yüksek lisans diplomasına, lisans programlarından doğrudan doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerin ise lisans diplomasına sahip olması gerekir.

b) Üniversitenin yetkili kurulları tarafından öngörülüp ilan edilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekir.

(4) Yükümlülüklerini akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yerine getiren öğrenciler akademik döneme kayıt yaptırabilir. Akademik döneme kaydın tamamlanması için öğrencinin seçtiği ders programını program sorumlusuna ve anabilim/anasanat dalı başkanına onaylattıktan sonra enstitüye teslim etmesi gerekir.

Dersler, değerlendirme ve notlar

MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren AKTS kredileri, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile belirlenir.

(2) Dersi veren öğretim üyesi/görevlisi, ders süresince öğrencilerin edindikleri birikimi, yarıyıl içi ve/veya yarıyıl sonu yapılacak ödevler, sınavlar, sunumlar aracılığıyla değerlendirir. Sınavlara ilişkin usul ve diğer bilgiler dersi veren öğretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Derslerin % 30’undan fazlasına katılmayan öğrenciler devam yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılırlar.

(3) Yükseköğretim kurumlarınca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Alınması gereken zorunlu dersler, ders programlarında belirtilerek, her dönem başında programlar tarafından bildirilir.

(6) Öğrenciye lisansüstü programında aldığı her ders için, dersi yürüten öğretim üyesi/görevlisi tarafından aşağıdaki başarı notlarından biri verilir:

a) Bir dersten başarılı sayılmak için, yarıyıl sonu başarı notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (C) harf notunu, doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise en az (B) harf notunu almış olması gerekir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programlarında ilgili dersten başarısız olan öğrenciye bütünleme hakkı tanınır. Teori+Uygulama olan derslerde bütünleme hakkı tanınıp, tanınmayacağına ilgili dersin öğretim elemanı tarafından karar verilir.

c) Yüksek lisans programlarında ilgili dersten başarısız olan öğrenciye bütünleme hakkı tanınır. Teori+Uygulama olan derslerde bütünleme hakkı tanınıp, tanınmayacağına ilgili dersin öğretim elemanı tarafından karar verilir.

ç) Seminer dersi ve tez çalışmasının değerlendirilmesi başarılı (P) veya başarısız (F) şeklinde yapılır.

d) Tez aşamasındaki tezli yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencileri için danışmanları tarafından uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersleri kredisizdir. Bu derslerin açılması ve yürütülmesi ile ilgili hususlar enstitü kurulu ve Senatoca belirlenir.

Puanlar           Harf Notu       Harf Notu Katsayısı

90–100           A                     4.00

80–89             B                     3.50

70–79             C                     3.00

60–69             D                     2.50

50–59             E                     2.00

0–49                                       0.00

(7) Öğrencinin notuyla ilgili maddi bir hata yapılması durumunda, öğrenci, başarı notunun ilanından itibaren en geç yedi gün içinde bir dilekçe ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına itiraz edebilir. İtiraz edilen dersin öğretim üyesi/görevlisi, öğrencinin başarı notuna etkisi olan bütün çalışmaları tekrar inceleyerek en geç bir hafta içerisinde değerlendirir ve sonucu, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına, öğrenciye iletmek üzere bildirir.

(8) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı tüm derslerin kredi toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

(9) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

Ders tekrarlama

MADDDE 10 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslerin tüm koşullarını yerine getirerek tekrarlar.

(2) Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler, aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine danışman onayıyla bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersleri, derslerin tüm koşullarını yerine getirerek alabilirler.

(3) Öğrenciler (C) ve (B) notu almış oldukları dersleri de danışmanlarının onayıyla tekrarlayabilir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen azami sürelerde diploma alamayan öğrencilerin, program değişikliği veya ismi değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi durumunda kayıtlı bulundukları programın mevcut mezuniyet kredisini sağlayacak şekilde, daha önce başarılı oldukları derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenir ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(5) Başarıyla tamamlanan derslerin alınmasının üzerinden yüksek lisans için sekiz, doktora için on dört yarıyıl geçmesi durumunda bu derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiğine öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı ve ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

Sınavlara katılmama

MADDE 11 – (1) Yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birkaçına hastalık veya başka bir nedenle katılamayacak durumda olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, yönetim kurulunda görüşülmek üzere raporları veya belgeleri ile ilgili enstitü müdürlüğüne başvuru yapmak zorundadır.

(2) Mazeretler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yönetim kurulunda incelenir ve karara bağlanır.

Kayıt dondurma

MADDE 12 – (1) Öğrencilere, öğrenimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması ile haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenlerle ilgili Yönetim Kurulunun kararı ile izin verilebilir. Azami izin süreleri; bilimsel/sanatsal hazırlıkta ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır.

(2) İzinden yararlanan öğrencinin kaydı dondurularak, öğrencilik hakları saklı tutulur. İzin süresi öğretim süresinden sayılmaz.

(3) Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için; sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık nedenleri, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülmeyen nedenler dışında, yarıyıl başından itibaren en geç 30 gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurması gerekir.

(4) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sağlık nedenleri, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülmeyen haller dışında geçmişe dönük olarak izin verilmez.

(5) İki yarıyıl izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bağlı bulundukları enstitüye yazılı olarak başvurmaları gerekir.

İzinli ayrılma

MADDE 13 – (1) Öğretim yılı içinde; belirli bir süre spor, sergi, konser, sempozyum, konferans, festival gibi Üniversite dışı etkinliklere katılmak üzere ilgili yönetim kurulu kararıyla izin verilen ve bu etkinliklere katıldıklarını belgeleyen öğrencilerin devamları, izin süresi öğrenim süresinden düşüldükten sonra kalan süre üzerinden değerlendirilir, sınav ve benzeri hakları saklı tutulur.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazandıkları halde özel izinli olarak Üniversite dışındaki bir etkinliğe katıldıkları için yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabulü durumunda, bu öğrencilerin sınav ve benzeri hakları kullanma zamanı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşüyle ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

Yüksek lisans programı

MADDE 14 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Yüksek lisans programının yürütüleceği anabilim/anasanat dalları ve Senato tarafından belirlenir.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin sanatsal/bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bir sanat alanında yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenciler, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması ya da yüksek lisans tezi yerine geçebilecek özgün bir eser çalışması ve bu çalışmaya bağlı kalarak eser metni hazırlar.

(2) Bu program, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez/eser-metin çalışmasından oluşur. Onbeş kredilik dersin program derslerinden alınmış olması gerekir. Programda yeterli sayıda ders olmadığı takdirde enstitü yönetim kurulu kararıyla bağlı bulunulan anabilim/anasanat dalından ders alınabilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı entegre yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları hakkında, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az üç yarıyıldır.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç üçüncü yarıyılın başına kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

(2) Tez danışmanı, tez konusunun özelliği göz önünde tutularak, programın bağlı olduğu enstitüde görevli, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından en geç üçüncü yarıyılın başına kadar seçilir. Ancak, zorunlu durumlarda, Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dalları için anasanat dalı önerisi, enstitü yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da görevlendirme yapılabilir. Danışmanların görev ve sorumlulukları yönergeyle düzenlenir.

Yüksek lisans tezinin/çalışmasının sonuçlanması

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, elde ettiği sonuçları ve tamamladığı çalışmasını ilgili enstitü için hazırlanan Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun biçimde yazmak, tez/eser-eser metin çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Savunma sınavı, adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez savunması herkese açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Ancak, zorunlu durumlarda, anasanat dalları için sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da görevlendirme yapılabilir. Jürinin üç üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tez çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Tez çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talep etmesi ve aynı programın tezsiz yüksek lisansı bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenciler ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, öğrencilerin, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 19 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin/eser metninin ciltlenmiş iki kopyası, tüm tezin pdf dosyası ve tezin Türkçe ve İngilizce özetinin word dosyasını içeren bir CD ve tez veri giriş formunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi/eser metni şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin başarmış olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Yirmibir kredinin program derslerinden alınması gerekir. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Rapor, Senato tarafından kabul edilen dönem projesi hazırlama yönergesine uygun olarak hazırlanır. Tezsiz yüksek lisans programının sonunda, esasları Senato tarafından belirlenen yeterlik sınavı yapılabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Danışman atanması

MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak enstitüde görevli, Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden birini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Ancak, zorunlu durumlarda, güzel sanatlar enstitüsüne bağlı anasanat dalları için anasanat dalı önerisi, enstitü yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da görevlendirme yapılabilir. Danışmanların görev ve sorumlulukları yönergeyle düzenlenir.

Süre

MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az üç yarıyıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, öğrencinin, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 23 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin başarmış olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 24 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Onbeş kredilik dersin program derslerinden alınmış olması gerekir. Programda yeterli sayıda ders olmadığı takdirde enstitü yönetim kurulu kararıyla bağlı bulunulan anabilim dalından ders alınabilir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Süre

MADDE 25 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az altı yarıyıl, yüksek lisans derecesi olmayan bir öğrenci için ise sekiz yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde ve aynı programın tezsiz yüksek lisansı bulunması halinde, kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 26 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanı ve danışmanın belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı öğrencinin programı içinde birinci yarıyılın başından itibaren atanabilir. Ancak tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı; Fen bilimleri enstitüsüne bağlı programlarda, enstitüde görevli, Üniversitenin doktora derecesine sahip kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Danışmanların görev ve sorumlulukları yönergeyle düzenlenir.

(3) Tez danışmanı; Sosyal bilimler enstitüsüne bağlı programlarda, enstitüde görevli, doktora ya da sanatta yeterlik derecesine sahip, kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Danışmanların görev ve sorumlulukları yönergeyle düzenlenir.

Yeterlik sınavı

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanan beş asil, bir yedek üyeden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar.

(4) Yeterlik sınav jürileri, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin geçmek istediği yüksek lisans programının gerekli şartlarını sağlamış olması gerekir. Öğrencinin devam etmiş olduğu derslerden muaf olup olmayacağı, muaf olması durumunda ise aldığı notlar ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği ilgili anabilim dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(9) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci takip eden iki akademik yarıyıl içinde teze kayıt yaptırıp tez izleme jürisine girmediği takdirde, yeterlik sınavını tekrarlar.

(10) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmalarına iki akademik yarıyıl içinde başlamayan öğrencilerden yeniden tez önerisi vermesi istenebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 29 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez çalışması önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak–haziran ve temmuz–aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 30 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü için hazırlanan Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez sınavı jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, danışman dâhil, toplam beş üyeden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı herkese açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olanlardan, tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde ve aynı programın tezsiz yüksek lisansı bulunması halinde, 25 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(6) Doktora tezinde adayın 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan;

a) Araştırma yaptığı konuda bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulaması

koşullarından en az birisini yerine getirmiş olmasının sınanması esastır.

(7) Fen bilimleri enstitüsüne bağlı programlarda, doktora tezini tamamlayan öğrenci tezini teslim ederken, doktora tezinden hazırlanmış Türkçe bir makaleyi de tezi ile birlikte sunar. Makalenin yazılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hususlara ilişkin esaslar ayrı bir yönerge ile belirlenir.

Doktora diploması

MADDE 31 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş iki kopyası, tüm tezin pdf dosyası ve tezin Türkçe ve İngilizce özetinin word dosyasını içeren bir CD ve tez veri giriş formunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin başarmış olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi, sanatta yeterlik tez/eser çalışması ve savunma sınavından oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. On beş kredilik dersin program derslerinden alınmış olması gerekir. Programda yeterli sayıda ders olmadığı takdirde enstitü yönetim kurulu kararıyla bağlı bulunulan anasanat dalından ders alınabilir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(4) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(5) Sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri, sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(6) Sanatta yeterlik programları, yurtiçi ve yurtdışı entegre programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Süre

MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Ancak, daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenci için bu süre en az beş yarıyıl, yüksek lisans derecesi olmayan bir öğrenci için ise yedi yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi kabul edilen, ancak sanatta yeterlik tez/eser çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile sanatta yeterlik tez/eser çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile sanatta yeterlik tez/eser çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan gerekli kredi yükü, proje ve benzeri şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tez/eser çalışmasında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri ve aynı programın tezsiz yüksek lisansı bulunması halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez/Eser danışmanı atanması

MADDE 34 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini Enstitü’ye önerir. Tez/Eser danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez/Eser danışmanı öğrencinin programı içinde birinci yarıyılın başından itibaren atanabilir. Ancak tez/eser danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez/Eser çalışmasının niteliğinin birden fazla tez/eser danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez/eser danışmanı atanabilir.

(2) Tez/Eser danışmanı, güzel sanatlar enstitüsünde görevli, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Ancak, zorunlu durumlarda, güzel sanatlar enstitüsüne bağlı anasanat dalları için anasanat dalı önerisi, enstitü yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da görevlendirme yapılabilir. İkinci tez/eser danışmanının doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir. Tez/Eser danışmanının görev ve sorumlulukları yönergeyle düzenlenir.

Yeterlik sınavı

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavı, tez çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı bilgi-beceri ile sentez ve yaratıcılık gücünün sınanmasını amaçlar.

(2) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanan beş asil bir yedek üyeden oluşan sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri yeterlik sınav jürileri kurar.

(4) Yeterlik sınav jürileri, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur. Ancak, zorunlu durumlarda, anasanat dalları için sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da görevlendirme yapılabilir.

(5) Yeterlik sınavı, yazılı-sözlü ve uygulamalı olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta yeterlik jurisi öğrencinin yazılı-sözlü ve uygulamalı sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(7) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin geçmek istediği yüksek lisans programının gerekli şartlarını sağlamış olması gerekir. Öğrencinin devam etmiş olduğu derslerden muaf olup olmayacağı, muaf olması durumunda ise aldığı notlar ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği ilgili anasanat dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(9) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci takip eden iki akademik yarıyıl içinde sanatta yeterlik tez/eser çalışmasına kayıt yaptırıp sanatta yeterlik izleme jürisine girmediği takdirde, yeterlik sınavını tekrarlar.

(10) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi kabul edilen, ancak sanatta yeterlik tez/eser çalışmalarına iki akademik yarıyıl içinde başlamayan öğrencilerden yeniden sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi vermesi istenebilir.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başka ilgili enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Ancak, zorunlu durumlarda, anasanat dalları için sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da görevlendirme yapılabilir. İkinci danışmanın olması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi savunması

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisini sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve konu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi atanabilir.

(4) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi, ocak–haziran ve temmuz–aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin sanatta yeterlik tez/eser çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Sanatta yeterlik tezinin/eser çalışmasının sonuçlanması

MADDE 38 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metnini ilgili enstitü için hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisini ya da projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri/görevlileri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, danışman dâhil toplam beş üyeden oluşur. Ancak, zorunlu durumlarda, anasanat dalları için sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da görevlendirme yapılabilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya eser metninin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik tez/eser çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı herkese açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik tez/eser çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik tez/eser çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan, tez/eser çalışmasında başarılı olamayanlar için talepleri halinde ve aynı programın tezsiz yüksek lisansı bulunması halinde, 33 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin/eser metninin ciltlenmiş iki kopyası, tüm tezin pdf dosyası ve tezin Türkçe ve İngilizce özetinin word dosyasını içeren bir CD ve tez veri giriş formunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi/eser metni şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin başarmış olduğu enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Başarı/Yüksek başarı belgesi verilmesi

MADDE 40 – (1) Başarı ve yüksek başarı kriterleri yönerge ile belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve enstitü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 3/6/2008 tarihli ve 26895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.