3 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29405

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 163 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Dekan ve Enstitü Müdürü: Üniversitenin dekanları ile enstitü müdürlerini,

c) Genel Sekreter: Üniversitenin Genel Sekreterini,

ç) Kurucu Vakıf: Balcı Vakfını,

d) Mütevelli Heyet: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Üniversite Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet

Mütevelli heyet

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyet, vakıf yönetim organı tarafından, ilgili mevzuatta öngörülen şart ve niteliklere uygun olarak dört yıl süreyle seçilen en az yedi, en fazla on altı kişiden oluşur. Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, başkanlığa ve başkan vekilliğine seçilemez ve kendisi ile ilgili konulardaki toplantılara katılamaz. Mütevelli Heyet toplantılarının raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

(2) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Mütevelli Heyet üyelerinden biri görevinden ayrıldığında, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Başkan ve üyeler ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyet üyeliğine seçilemez.

(3) Seçilen Mütevelli Heyet üyeleri Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bildirilir. Mütevelli Heyet üyeliği fahridir.

(4) Mütevelli Heyet; ilgili mevzuat hükümlerine göre yılda en az dört defa toplanır ve kararlar alır.

Mütevelli heyetin görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır;

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,

b) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri belirlemek, gerekli yatırımları planlamak ve uygulamak,

c) Üniversitenin verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenleyici işlemlerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,

ç) YÖK’ün onayıyla Üniversitenin Rektörünü seçmek ve bu Yönetmeliğe uygun olarak atamasını yapmak,

d) Üniversitede akademik birimler kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına ilişkin YÖK’e sunulacak Senato önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

e) Üniversitede görevlendirilecek yönetici, öğretim elemanları ve diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,

f) Üniversite bütçesini kabul etmek ve uygulanmasını izlemek,

g) Üniversiteye ait menkul ve gayrimenkulleri denetlemek ve yönetmek,

ğ) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde son kararı vermek,

h) Üniversite yetkili kurullarınca Üniversiteye alınması önerilecek öğrenci sayılarını ve öğrenci kontenjanlarını belirleyerek YÖK’e sunmak,

ı) Üniversitenin yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumları ile yapılacak ve YÖK’ün onayına sunulacak işbirliği protokollerini değerlendirmek,

i) Öğrencilerden alınacak ücretleri ve ödeme şekillerini tespit etmek,

j) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Mütevelli Heyet, uygun gördüğü ölçü ve sürede, yetkilerinden bir kısmını Başkana, Rektöre ve Üniversitenin diğer organlarına devredebilir.

(3) Mütevelli Heyet akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. Akademik yönden en üst düzeydeki öğretim elemanlarının belirlenmesi, seçimi ve atanması; Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarında aranan niteliklere ek olarak, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilecek diğer şartlara göre yapılır.

Başkan, başkan vekili ve görevleri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri, kendi içinden en fazla dört yıl için bir başkan ve başkan vekili seçer. Süresi dolan başkan ve başkan vekili yeniden seçilebilir.

(2) Başkan; Mütevelli Heyetini temsil eder. Üniversitenin harcama yetkilisi olup, Mütevelli Heyetin kendisine verdiği yetkileri kullanır, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yürütür.

(3) Başkanın yokluğunda yerine başkan vekili vekâlet eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Organlar, Genel Sekreter ve Görevleri, Öğretim Elemanları

Senato ve görevleri

MADDE 8 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ile her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Senatonun görevleri; Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar vermek, Mütevelli Heyet tarafından getirilen konularda görüş bildirmek, bir sınava bağlı olmayan fahrî akademik unvanlarla ilgili önerilerini Mütevelli Heyetinin onayına sunmak ve verilen diğer görevleri yapmak, 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

(3) Senato biri öğretim yılı başında, biri öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az iki defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü de toplantıya çağırabilir. Senatonun raportörü Genel Sekreteridir.

Üniversite yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlar, Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ve Senato tarafından, Üniversite birimlerini temsil edecek şekilde dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri; Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak ve önerilerde bulunmak, fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer akademik birimlerin yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Rektör ve görevleri

MADDE 10 – (1) Rektör; Üniversite içinden veya dışından, YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra, Mütevelli Heyet tarafından dört yıl için atanır. Süresi dolan Rektör, aynı usulle yeniden atanabilir. Mütevelli Heyet, yeni Rektör seçilinceye kadar eski Rektörün görevine devam etmesine veya görevin vekâleten yürütülmesine karar verir. Görevin vekâleten yürütülmesi durumunda Rektörlüğe vekâlet edecek kişi ile ilgili YÖK’ün olumlu görüşü alınır. Vekâlet süresi altı aydan fazla olmaz.

(2) Rektör; ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından verilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Rektör; Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, planlanmış eğitim faaliyetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması, eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması konularında Mütevelli Heyete karşı sorumludur ve Mütevelli Heyet tarafından belirlenen stratejilerin ve alınan kararların uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

(3) Rektöre, Mütevelli Heyetin onayı ile harcama yetkisi verilebilir. Rektör, bu yetkisini kullanır veya bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde dekan veya enstitü müdürlerine devredebilir.

(4) Rektör, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.

Rektör yardımcıları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Rektöre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişi rektör yardımcısı olarak, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır. Rektör yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır.

(2) Rektör yardımcıları, Rektörün kendilerine verdiği görevleri yürütür.

Dekanlar ve enstitü müdürleri

MADDE 12 – (1) Dekanlar; Rektörün önerisi üzerine YÖK’ün olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyeti tarafından atanır.

(2) Rektöre bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır. Fakülteye bağlı enstitü müdürleri ise bağlı olduğu dekanın önerisi ile Rektör tarafından atanır.

(3) Dekanların ve enstitü müdürlerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan dekan ve enstitü müdürleri aynı usulle yeniden atanabilir.

(4) Dekanlar ve enstitü müdürleri, birimlerinin temsilcileridir ve birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve öğrencilere gerekli hizmetlerin sağlanmasından Rektöre karşı sorumludur.

(5) Dekanlar ve enstitü müdürleri, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.

Genel sekreter

MADDE 13 – (1) Genel Sekreter; Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversitenin tüm idari işlerinden sorumludur. Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile olur.

(2) Genel Sekreter, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.

Öğretim elemanları

MADDE 14 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarından oluşur.

(2) Öğretim üyeleri; bütün çalışmalarını Üniversiteye veren tam zamanlı profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

(3) Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının atanmalarında aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 15 – (1) Üniversitenin eğitim ve araştırma projelerinin bulunması, seçilmesi, öğretim elemanlarının danışmanlık yapmaları, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve telif haklarından öğretim elemanlarının yararlandırılmaları konusunda uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir ve Rektör tarafından Mütevelli Heyetin onayına sunulur.

Gelir kaynakları

MADDE 16 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Öğrencilerden alınacak ücretler.

b) Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler.

c) Araştırma-geliştirme ve danışmanlık projelerinden elde edilecek gelirler.

ç) Üniversite dışına verilecek danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler.

d) Devlet bütçesi, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve Kurucu Vakıfça yapılacak yardımlar.

e) Bağışlar, vasiyetler, kira ve diğer gelirler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.