3 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29405

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ (ÖZEAUM) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2004 tarihli ve 25648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÖZEAUM) Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri arasından Fakülte Yönetim Kurulunca seçilecek bir üye,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.