2 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29404

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          : 30/06/2015

Karar No   : 2015/ÖİB-K-53

Konu          : Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez Mahallesi, 1130 ada, 1 no.lu parselin

                      özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)’nin 12.06.2015 tarihli ve 10646 sayılı yazısına istinaden,

1- Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez Mahallesi, 1130 ada, 1 no.lu parseldeki 5.368,00 m² yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İdare’ce 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Kuruluş’a verilen satış yetkisi çerçevesinde, Kuruluş tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın özelleştirilmesi ihalesinde; 1.750.000.- (birmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Acar İnşaat Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Acar İnşaat Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 1.740.000.- (birmilyonyediyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Ramazan ALTUNKAŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ramazan ALTUNKAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarihli ve 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.