2 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29404

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          : 30/06/2015

Karar No   : 2015/ÖİB-K-52

Konu          : Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi,

                      3330 ada, 3 no.lu parselin özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)’nin 12.06.2015 tarihli ve 10646 sayılı yazısına istinaden,

1- Kuruluş adına kayıtlı; Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi, 3330 ada, 3 no.lu parseldeki 280,00 m² yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İdare’ce 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Kuruluş’a verilen satış yetkisi çerçevesinde, Kuruluş tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın özelleştirilmesi ihalesinde; 67.000.- (altmışyedibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Serkan NERGİZ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Serkan NERGİZ’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 65.000.- (altmışbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Ali Yücel UYGUR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali Yücel UYGUR’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarihli ve 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.