2 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29404

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TÜV TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİNİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2012/10)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM 2015/22)

MADDE 1 – 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/10)’in 1/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1/B maddesi eklenmiştir.

“MADDE 1/B – (1) TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) ile Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) kapsamında, akreditasyon süresi bitimi tarihi olan 13/6/2015 ile bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihler arasında adı geçen Yönetmelikler kapsamındaki onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Yenilenen akreditasyon dolayısıyla bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onaylanmış kuruluş olarak görev yapmaya devam eder.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.