2 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29404

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT

KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığına ait Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı dışındaki hukuk müşaviri ile avukat kadrolarına atanacaklarda aranacak nitelikler, uygulanacak sınavın şekli ile diğer usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığına ait Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı dışındaki hukuk müşaviri ile avukat kadrolarına atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: İçişleri Bakanını,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Giriş Sınavı: Hukuk müşaviri ve/veya avukat alımı için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı,

ç) Giriş Sınavı Komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınav komisyonunu,

d) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına, boş kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça tespit edilen taban puanı esas alınarak KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden yapılacak puan sıralamasına göre giriş sınavı ile atama yapılır.

(2) Giriş sınavına katılacak adayların sayısı, ilan edilen boş kadro sayısının beş katından fazla olamaz. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan puan sıralaması sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(3) Giriş sınavı ilanında belirtilmek kaydı ile adayların görev yeri tercih sıralaması alınabilir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP3 taban puanı, başvuru yeri,  ilk ve son başvuru tarihleri, başvuruda istenecek belgeler, atama yapılması planlanan kadro sayısı ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde en az bir defa, Devlet Personel Başkanlığı ile Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Bakanlıkça ilan edilen kadrolar için adaylardan görev yeri tercih sıralaması istenilmesi durumunda; tercihlerin nasıl yapılacağı ile ilgili hususlar birinci fıkrada belirtilen diğer hususlar arasına ilave edilir.

Giriş sınavına başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden giriş sınav ilanında belirtilmiş olan taban puanı almış olmak,

ç) Son başvuru tarihi itibariyle avukatlar için avukatlık ruhsatına sahip olmak.

Başvuru usulü ve giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların tespiti

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvuru ilanda yer alan tarihler arasında adayın beyanı esas alınarak Bakanlık internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılır ve adaylardan herhangi bir belge talep edilmez.

(2) Giriş sınavına başvuran adaylar en yüksek puandan başlamak üzere KPSSP3 puan sıralamasına tabi tutulur ve giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3) İlan edilen listelere itirazlar; bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına göre değerlendirilerek giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait kesin sonuç listesi Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

İstenilecek belgeler

MADDE 9 – (1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan iş talep formunun imzalanmış ve resim yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

(2) Yukarıda sayılan belgelerin ilanda veya Bakanlık internet sayfasında belirtilen tarihler arasında Bakanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlıkça da onaylanabilir.

(3) İlanda belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayan veya Bakanlık tarafından istenilen evrakları teslim etmeyen adaylar giriş sınavına alınmazlar.

Giriş sınavı komisyonu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Giriş sınavı komisyonu, bir başkan ve dört üye olmak üzere Bakan Onayı ile oluşturulur. Giriş sınavı komisyonu, Personel Genel Müdürünün başkanlığında I. Hukuk Müşaviri ile Bakanlığın diğer birim başkanları arasından belirlenecek üç üyeden teşekkül ettirilir. Mazereti nedeniyle komisyonda görev alamayan asil üyenin yerine vekaleten birim amirliği görevini yürüten Mülki İdare Amiri yedek üye olarak belirlenir. Personel Genel Müdürü ve I. Hukuk Müşaviri, Komisyonun doğal üyesidir.

(2) Sınav komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(3) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadırlar.

(4) Giriş sınavı komisyonu; giriş sınavı ile ilgili iş ve işlemler ile giriş sınavının Bakanlıkça yapılması durumunda sınav sorularının hazırlanması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, ilanı ve yapılacak itirazların sonuçlandırılması ile bu konuya ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütür.

(5) Giriş sınavı komisyonunun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Giriş sınavının şekli

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir.

Sınav konuları

MADDE 12 – (1) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş Hukuku

i) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

(2) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda belirtilmek kaydıyla ilave konular da belirleyebilir.

Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, 12 nci maddede belirtilen sınav konularından Bakanlık tarafından açık uçlu sorulardan oluşan klasik yöntemde veya çoktan seçmeli test usulünde yapılabileceği gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, ÖSYM’ye veya üniversitelere de aynı yöntemlerle yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, Sınav Komisyonu tarafından hazırlattırılır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır. Soruların hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir. Yazılı sınav Bakanlık tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Sınav Komisyonu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.

(5) Yazılı sınavın diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılması halinde, sınava ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ile yapılacak protokolle belirlenir.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınava çağrı

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar arasındaki başarı puan sıralamasına; sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralamasına göre, ilan edilen kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday sözlü sınava  alınmak üzere Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.

Sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit puan alan adaylar dâhil olmak üzere yazılı sınavdaki başarı sırasına; sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre son sıradaki aday ile eşit puan alan adaylar da dâhil olmak üzere ilan edilen kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday sözlü sınavına çağrılır.

(2) Sözlü sınava katılma hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ile sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar;

a) 12 nci maddede belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(4) Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(5) Sonuçlar; her bir Giriş Sınav Komisyonu üyesince yüz tam puan üzerinden verilen notlar ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla, tek bir ortalama puan olarak sözlü sınav sonuç tutanağında gösterilir.

(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde, giriş sınavına girenlerin kesin başarı sıralaması yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır. Yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda kesin başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Her iki durumda da başarılı olabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir.

(2) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday, kadro sayısının yarısını geçmemek üzere komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimleri ilan edilir.

(3) Başarı puanının eşitliği halinde; giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapıldığı takdirde yazılı puanı yüksek olan adaya, sözlü olarak tek aşamalı yapıldığı takdirde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

İtiraz

MADDE 17 – (1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuçlarına itirazlar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 2 iş günü içinde giriş sınav komisyonuna, itiraz edilen hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilir. Giriş sınav komisyonu itiraz edilen hususları inceleyerek en geç 3 iş günü içinde sonuçlandırır.

(2) Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 iş günü içinde bir dilekçe ile giriş sınav komisyonuna yapılır. Yazılı sınav Bakanlık tarafından yapıldığı takdirde en geç 7 iş günü içinde, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen yetkili kurumlardan birine yaptırılması durumunda ise en geç 20 iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgili adaylara bildirilir ve kesin yazılı sınav sonuçları Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.

(3) Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 iş günü içinde bir dilekçe ile giriş sınav komisyonuna yapılır. Giriş sınav komisyonu itiraz edilen hususları inceleyerek en geç 5 iş günü içinde sonuçlandırır ve kesin sözlü sınav sonuçları Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.

(4) İtiraz üzerine yeniden yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(5) Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuk Müşaviri veya Avukat Kadrolarına Atanma ve Bildirim

Atamadan önce istenilecek belgeler

MADDE 18 – (1) Giriş sınavını kazananların, Bakanlıkça yapılacak tebligatta ve/veya Bakanlık resmi internet sitesinde belirtilen süre içinde aşağıdaki belgeleri Bakanlığa teslim etmeleri gerekir.

a) Atama başvuru formu,

b) Mal bildirim formu,

c) Kamu etik sözleşmesi,

ç) Giriş sınavı ilanında belirtilmesi kaydı ile görev yeri tercih formu.

Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atama

MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanırlar.

(2) Giriş sınavı ilanında belirtilmesi nedeniyle sınavı kazanan adaylardan görev yeri tercihinin alınması durumunda adaylar; başarı puanı esas alınarak tercih sıralamalarına göre atanırlar.

(3) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atamaları yapılmaz.

(4) Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(5) Giriş sınavını kazananlardan haklı bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde atama evrakını teslim etmeyenler ile atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren adaylar atanma hakkını kaybederler.

(6) Giriş sınavında başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin giriş sınavları geçersiz sayılır. Bu durumda olanlardan atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(7) Giriş sınavını asil olarak kazanan adayların atamaları tamamlandıktan sonra giriş sınavında başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine kesin sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay içerisinde giriş sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 20 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu durum nedeniyle adaylar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bildirim

MADDE 21 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 22 – (1) Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Başarısız olanların sınav belgeleri ise bir sonraki sınava kadar muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.