2 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29404

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİ TAHRİK ETMEK ÜZERE

TASARLANAN MOTORLARDAN ÇIKAN GAZ EMİSYONLARI VE

PARÇACIK KİRLETİCİLERE KARŞI ALINACAK TEDBİRLERLE

İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (2000/25/AT)

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/7/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (2000/25/AT) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Faz IIIB;

1) L kategorisi motorlar ve traktörler için 1/1/2018; M ve N kategorilerindeki motorlar ve traktörler için 1/10/2018 tarihine kadar isteğe bağlı olarak,

2) P kategorisindeki yeni ve mevcut motorlar ve traktörler için 1/10/2018 tarihine kadar isteğe bağlı, anılan tarihten sonra zorunlu olarak,

tip onayı verilir.”

“d) Faz IV,

1) Q kategorisi motorlar ve yeni tip onayı alacak traktörler için 1/1/2018; tip onayı mevcut traktörlerde 1/1/2019,

2) R kategorisindeki motorlar ve yeni tip onayı alacak traktörlerde 1/10/2018; tip onayı mevcut traktörlerde 1/10/2019,

tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Motorlardan yayılan kirleticilerin bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamamaları halinde (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen motor kategorileri için karşılarında belirtilen tarihlerden sonra, (3), (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerde yer alan motor kategorileri için karşılarında belirtilen tarihlerden itibaren; bu Yönetmelik şartlarını sağlasalar dahi (7) ve (8) numaralı alt bentlerde belirtilen motor kategorileri için ise karşılarında belirtilen tarihlerden sonra piyasaya arzına izin verilmez.

1) A, B ve C kategorisi motorlar için 31/12/2007,

2) D, E, F ve G kategorisi motorlar için 1/1/2011,

3) H, I, J, K kategorisi motorlar için 1/1/2011,

4) P kategorisi motorlar için 1/10/2018,

5) Q kategorisi motorlar için 1/1/2019,

6) R kategorisi motorlar için 1/10/2019,

7) L kategorisi motorlar için 1/1/2019,

8) M ve N kategorisi motorlar için 1/10/2019

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/7/2007

26588

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/12/2009

27449 (5. Mükerrer)

2-

4/2/2011

27836

3-

19/11/2011

28117

4-

21/5/2013

28653

5-

14/8/2014

29088