1 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29403

YÖNETMELİK

Şifa Üniversitesinden:

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/2/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şifa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora programına başvurabilmek için adayın en az dört yıllık bir fakülte veya yüksek lisans diplomasına veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına sahip olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuracak adayın ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan, YDS’den de en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından bunun muadili bir puan almış olması gerekir, lisans derecesinden doktora programına başvurabilmek için ise adayın ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan, YDS’den de en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından bunun muadili bir puan almış olup lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerekir. GRE/GMAT puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği denklikler esas alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Şifa Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/2/2015

29255