1 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29403

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ CENGİZ AYTMATOV TÜRK DÜNYASI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ATAM): Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren her konu hakkında bilgi ve fikir alışverişini gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak,

b) Türk dünyasında yayımlanan kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, ses ve görüntü kayıtlarından oluşan Türk Dünyası dokümantasyon merkezini kurmak,

c) Türk dünyası ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü, merkez, kişi ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışında Türk tarih ve kültürü için önem arz eden merkezlere kuruluş amacına uygun kısa süreli araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek,

d) Türk dünyası ile ilgili olarak Türkiye’de ve Türkiye dışında yapılan çalışmaları toplamak ve değerlendirmek, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek,

e) Türk dünyasının dil, tarih ve edebiyat eserlerini, arkeolojisini, sanatını, günümüzdeki siyasî, sosyal, ekonomik, kültürel durumunu incelemek,

f) Dünyanın hemen her kıtasında yaşayan akraba ve soydaş topluluklar hakkında başta Asya, Avrupa ve Amerika olmak üzere araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmaları desteklemek ve projeler geliştirmek,

g)  Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlardan destek almak,

ğ) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası konferans, panel, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek, belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

h) Konuyla ilgili olarak medya kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Merkezin çalışma alanı

MADDE 6 – (1) Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma alanlarını; yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere Türklerin tarih içerisinde yaşadığı bütün eski ve yeni yurtlarını, bu yurtlarda yaşamış ve yaşamakta olan tüm Türk topluluklarını, Türklerin bu yurtlarda dil, tarih ve edebiyat eserleri başta olmak üzere meydana getirdikleri kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan münasebetleri ile bu alanda gerçekleştirilecek her türlü çalışmalar oluşturur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin genel çalışma alanı olan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Türk Dili Edebiyatı bölümlerinde öğretim üyesi unvanına sahip Karabük Üniversitesi mensubu Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün teklifi ile Üniversitede alanında uzman öğretim elemanlarından ve idari personellerden en çok iki müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süreleri müdürün görev süresinin bitiminde sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a)  Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak,

d)  Danışma Kurulunu olağan, gerektiğinde, olağanüstü toplantıya çağırmak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Merkez Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları da dahil olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili ilmî faaliyetlerde bulunan ve en az doktora unvanına sahip Karabük Üniversitesi öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Merkez Müdürünün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Merkez Müdürünün yokluğunda bu görevi, Merkez Müdürüne vekâlet eden Merkez müdür yardımcısı üstlenir. Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda, Türk dünyası ile ilgili projeleri hayata geçirmek üzere geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Merkez Müdürüne yardımcı bir organ olarak çalışmalarını sürdürür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

f) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.