1 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29403

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Yüksekokullar ile meslek yüksekokullarının müdürleri; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri veya kadrolu öğretim görevlileri arasından doğrudan Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süreyle atanır.

(2) Yüksekokul müdürleri ile meslek yüksekokulu müdürleri; göreve atanma koşulları, görev süreleri, görevden alınma, görev ve yetkileri, sorumlulukları, vekalet ve müdür yardımcıları bakımından, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul veya meslek yüksekokulu bakımından yerine getirirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/11/2006

26360