30 Haziran 2015 Tarihli ve 29402 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7909   Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2015/7910   13/6/2006 Tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) Bendinde Yer Alan Oranın Farklılaştırılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Adalet ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/66)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/68)

 

KURUL KARARLARI

—  Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/26 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

—  Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/29 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/1966 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/2212 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/5552 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/7199 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri