30 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29402

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AKÜ-DAM): Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve görevleri

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve görevleri şunlardır:

a) Depremlerden büyük zarar gören Türkiye’de, depremlerin yapılarda oluşturabileceği zararları önceden belirlemeye ve deprem zararlarını azaltmaya yönelik araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak, çalıştığı konularda veri toplamak,

b) Uluslararası bilimsel kuruluşlar, araştırma merkezleri ve üniversiteler ile eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme, uygulama ve danışmanlık gibi konularda işbirliği yapmak,

c) Merkez çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantıları tertip etmek ve bu toplantılara katılmak,

ç) Bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

d) Antalya ili ve çevresi başta olmak üzere deprem riski bulunan bölge ve yerleşimlerin “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında, öncelikle mevcut yapı stokunun depremlere karşı risk tespit çalışmalarını yürütmek,

e) Jeolojik, tektonik, geoteknik ve depremsellik incelemelerini yapmak ve sonuçları paylaşmak, yerleşim alanlarındaki zemin davranışı konularında çalışmalarda bulunmak,

f) Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetlerle ilgili rapor sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek,

ç) Yıl sonu faaliyet raporlarını, yeni çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Rektör tarafından, tercihen deprem mühendisliği konularında çalışmaları olan, Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak,

b) Merkezin her türlü faaliyetlerini planlamak ve yönetmek,

c) Yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.