29 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29401

YÖNETMELİK

Gediz Üniversitesinden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gediz Üniversitesi Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gediz Üniversitesi Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Gediz Üniversitesi Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gediz Üniversitesi Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Gediz Üniversitesi Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Gediz Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gediz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Gediz Üniversitesi Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; dünyadaki toplumsal dönüşüm ve değişim süreçlerini izlemek ve araştırma, eğitim ve diğer etkinlikler aracılığıyla uluslararası işbirliğine ve Türkiye’nin bu konudaki çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Dünyadaki toplumsal dönüşüm ve değişim süreçleri ve Merkezin amaçları arasına giren diğer konularda araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek.

b) Merkezin amaçları arasına giren konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde danışmanlık hizmetleri vermek, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek.

c) Amaçları doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, gerçekleştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak.

ç) Merkezin amaçları arasına giren konularda faaliyet gösteren Üniversite birimlerinin Avrupa Birliği destekleme programlarına katılımını sağlayan çalışmalar yapmak.

d) Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara uzmanlık kazandırmak amacıyla eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

e) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

f) Amaçlarına uygun tüm çalışmalarında gerekli olduğu hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda, Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam altı kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan, yazılı mazereti olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan ya da altı aydan fazla yurt içi veya yurt dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesince yurt dışındaki kurum ve ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek.

ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.

ı) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş, en fazla onbeş üyeden oluşur. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilebilir. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz; kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektör tarafından tahsis edilir ve elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektör tarafından sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.