29 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29401

YÖNETMELİK

Gediz Üniversitesinden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gediz Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gediz Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Gediz Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GENDES): Gediz Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Gediz Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Gediz Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gediz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Gediz Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kadın haklarını koruyarak demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının gelişmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmak.

b) Kadınların aile içinde, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta üretken bireyler olmalarını desteklemek.

c) Temel hak ve özgürlüklerin toplumda yaygınlaşmasını sağlamak.

ç) Yaşam boyu eğitimi teşvik etmek.

d) Kadın ve aileyle ilgili olarak hayatı anlamlandıran sağlık, hukuk, çevre, sanat, spor, medya, ahlaki değerler ve benzeri her konuyu çalışma sahası içerisinde kabul etmek.

e) Örgütlü sivil toplumun, kadınların vatandaşlık hakları, insan hakları ve demokratik reformlarla ilgili çalışmalarını desteklemek.

f) Göç ile gelmiş ve gelir seviyesi düşük dezavantajlı kadınlar, gençler ve Romanlar gibi yeterince temsil edilmeyen grupları aktif yurttaşlık ve vatandaşlık hakları için desteklemek ve güçlendirmek vasıtası ile bu grupların örgütlü sivil toplumdaki katılım ve temsilini arttırmak.

g) Üniversitenin, kadın ve aile ile ilgili bütün kurum ve kuruluşların bu alanda yaptığı ve yapacağı akademik faaliyetleri ve projeleri desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın çalışmaları iletişim ağı sempozyumu düzenlemek.

b) Kadının siyasal sosyo-ekonomik durumunun analizinde kullanılacak bilimsel metotlara ve istatistiklere dayalı anketlerin ve röportajların saha araştırmalarını yapmak.

c) Kadın ve aile temalı konferanslar, çalıştaylar düzenlemek.

ç) Kadınların yaşadığı sorunları konu alan çalıştaylar düzenlemek. Çalıştay sonuç bildirgesinin paylaşılması ve ilgili kurumlara iletilmesini ve takibini yapmak.

d) Kadın politikalarını belirlemek için çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalıştaylar düzenlemek.

e) Uluslararası kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla dünya kadınlarının ortak meseleleri; demokrasi, kadın hakları, yoksulluk, istihdam, şiddet, taciz, kürtaj gibi konulara duyarlık kazandırmak için dünya kadın forumu düzenlemek.

f) Bölgesel toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları forumu düzenlemek.

g) Komşu ülkeler, Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu ve Uzak Doğu, Güney Asya, Latin Amerika gibi bölgelerdeki kadın ağları ile iletişime geçmek, ortak çalışmalar yapmak.

ğ) Kadın ve aile temalı sergiler ve sanatsal faaliyetler yapmak.

h) Kadın ve aile temalı el broşürleri, bilgilendirici ve tanıtıcı özgün kitaplar hazırlamak ve yayın yapmak.

ı) Kadın ve aile temalı kültür, sanat, ekonomi, hukuk, siyaset konularını işleyen periyodik bilimsel ulusal-uluslararası hakemli dergi çıkarmak.

i) Kadın ve aileyi ilgilendirecek eğitimler ve sertifika programları düzenlemek.

j) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak projeler, konferanslar, sempozyumlar ve paneller düzenlemek.

k) Kadın ve aile konusunda sosyal, politik, ekonomik, psikolojik, hukuki ve kültürel sorunlara ilişkin konularda teorik ve uygulamalı araştırma ve incelemeler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda, Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan, yazılı mazereti olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan ya da altı aydan fazla yurt içi veya yurt dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek.

ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.

ı) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş, en fazla on beş üyeden oluşur. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilebilir. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte ve Müdürün başkanlığında olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektör tarafından tahsis edilir ve elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektör tarafından sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.